تعبیر خواب گريختن

 

 • تعبیر خواب گريختن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گريختن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گريختن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  گريختن در خواب ؛ دليل رستگاري اســت و بعضي گويند ؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد ؛ زيرا كه موسي در خواب ديد be فرعون مي گريخت بعد؛ از شر فرعون رستگاري يافت و بر وي ظفر يافت.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد مردان از زنان مي گريختند؛ دليل كه بيننده ra از بزرگي ترس بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  گريختن در خواب اگــر بدون فرياد و زارى باشد؛ دليل شادى و سرور است.

  اگر ba زارى همراه باشد نشانگر مصيبت است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE