تعبیر خواب گرسنگی

 

 • تعبیر خواب گرسنگی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گرسنگی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گرسنگی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد گرسنه اســت و چيزي نداشت كه بخورد؛ دليل حرص است.

  جابر مغربي گويد :

  اگرديد گرسنه بود مصيبت است. اگــر ديد گرسنه بود و چيزي خورد چنانكه سير شد؛ دليل كه از معصيت توبه كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گرسنگي بر چهار وجه است.

  اول: عسرت و تنگي (بيچارگي و تنگدستي).

  دوم: حرص و آز.

  سوم: گناه.

  چهارم: طمع داشتن be مردم.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE