تعبیر خواب گردو

 

 • تعبیر خواب گردو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گردو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گردو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تعبير گردوي ba پوست و گردوي بدون پوست يعني مغز گردو متفاوت اســت و اين تفاوت کلي است. گردو ba پوست مالي اســت حرام ke آگاهانه از آن استفاده مي شود. همان طور ke پوست گردو دست مصرف کننده اش ra رنگين و سياه مي کــنــد در خوابهاي ما گردوي پوست دار لذت يا مالي اســت حرام ke مصرف کننده اش ba کيد و نيرنگ و آلودگي دست و دامن ؛ آن ra be چنگ مي آورد و مي برد و مي خورد و گناهش بر گردن بيننده خواب مي ماند. اگــر در خواب ببينيد ke مقداري گردو ba پوست داريد مالي حرام ba شرحي ke داده شــد be چنگ مي آوريد. اگــر گردوي مورد بحث ra دور بريزيد و مصرف نکنيد ba آگاهي و تقوا از ارتکاب be گناه و جرم خويشتن داري مي کنيد. اگــر ببينيد گردو ra پوست مي کنيد ke مغز آن ra بخوريد گناهي مرتکب مي شويد ke نه لذت آن دوام دارد نه مالي ke بدست مي آوريد کام بخش اســت ... اگــر ببينيد گردو ra از درخت مي چينيد تعبيرهمان اســت ... امــا ديدن مغز گردو نعمت و روزي حلال اســت بخصوص اگــر سفيد و پاک و بدون لکه و کرم خوردگي باشد. مغز گردو در خواب هــر چــه تميز ترو پاک کرده تر باشد پولي ke be چنگ بيننده خواب مي افتد حلال تر و لذت بخش تر اســت .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خوردن گردو در خواب ؛ علامت آن اســت كه يكي از باارزش ترين نقشه هايتان عملي مي شــود .

  2ـ اگــر گردوها ra لابلاي برگهاي درختان ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه زندگي اي لبريز از صلح و صفا خواهيد داشت و عمري طولاني در انتظار شما خواهد بود .

  3ـ ديدن گردوهاي پوك در خواب ؛ علامت آن اســت كه در حرفه و شغل خود شكست خواهيد خورد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد be سختي مي توانيد گردوها ra بشكنيد ؛ نشانة آن اســت كه بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات و صرف هزينه هاي بسيار be توفيق و پيروزي خواهيد رسيد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد گردويي كه مي شكنيد ؛ مغزي خراب دارد ؛ علامت آن اســت كه اميدها و آرزوهاي شما be تلخي و تأسف مبدل مي گردد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد از پاي درختان گردو جمع مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهيد گرفت و دست be كارهايي موفقيت آميز خواهيد زد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE