تعبیر خواب گردون

 

 • تعبیر خواب گردون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گردون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گردون

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر be خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است. اگــر ديد پادشاه گردوني be وي داد؛ دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گردونه بر هشت وجه است.

  اول: عزو جاه (عزت و آبرو).

  دوم: ولايت وفرمانروايي.

  سوم: مرتبه ومنزلت.

  چهارم: بزرگي.

  پنجم: هيبت.

  ششم: خرمي (شادماني و سرور).

  هفتم: رفعت.

  هشتم: آساني كارها.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE