تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند

 

 • تعبیر خواب گردنبند
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب گردنبند » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گردنبند

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد گردنبند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالي كلامِ خويش را روزي او كند و هر چند كه گردن بند قيمتي بر گردن ديد، دليل كه علم و دانش او بيشتر است.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر در خواب ديد گردنبندی موافق در گردن داشت، دليل شرف و بزرگي است و نيز گويند كه امانتي به وي سپارند. اگر ديد گردن بند او به جواهر مرصع بود، دليل كه جاه و دولت يابد. اگر ديد گردن بند بسيار داشت، دليل كه در علوم كامل شود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گردنبند بر شش وجه است. اول: حج اسلام. دوم: ولايت. سوم: خصومت. چهارم: امانت. پنجم: معالجت. ششم: كنيزك.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گردنبند : نيکبختي و پرهيزگاري

  گردنبند مرواريد : بهره و شادماني

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش گردنبندي به گردن او مي اندازد ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزنداني سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببيند گردنبند را گم كرده است ، علامت آن است كه اندوه در زندگي او راه مي يابد .

  2ـ اگر مردي خواب ببيند نامزدش گردنبندِ نامزدي را به او پس مي دهد ، نشانة آن است كه با حوادثي مأيوس كننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاري ناپسند خواهد كرد .

  3ـ اگر زني خواب ببيند گردنبند خود را مي شكند ، نشانة آن است كه با همسري ازدواج خواهد كرد كه عاشق تغيير و تحول در زندگي است .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE