تعبیر خواب گردباد

 

 • تعبیر خواب گردباد
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب گردباد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گردباد

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گردباد آفت و بلا اســت و همان طور ke نه از علت بروز گردباد آگاهي داريم و نه از زمان پيدايش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نيز بي خبريم ... چنان چــه در خواب ببينيد گردبادي بر خاسته حادثه اي نا خوشايند اتفاق مي افتد ولي ارتباط حادثه ba بيننده خواب متناسب ba دوري و نزديکي گردباد است. اگــر گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهميت اســت و چنان چــه نزديک باشد حادثه و آفت و بلا از اهميت بيشتري برخوردار است. اگــر بيننده خواب ببيند ke در مرکز گرد باد قرار گرفته بي ترديد خطر مرگ او ra تهديد مي کــنــد و بهتر اســت او طي روزهاي آينده مراقب خويش باشد. اگــر بيننده خواب ببيند ke گرد باد او ra از زمين بلند کرده و be آسمان برده بي آن ke بتواند be زمين باز گردد خواب خوبي نيست و پايان زندگي بيننده خواب نزديک اســت ولي اگــر گردباد او ra از زمين بلند کــنــد و ببرد و هم چنان در نزديکي زمين نگه دارد خطر مرگ در ميان نيست. رفتن بدون بازگشت هميشه در خواب ها مرگ تعبير مي شــود حتي پرواز بدون برگشت در خواب مساوي ba مرگ بيننده خواب است. روي هم رفته ديدن گردباد در خواب خوب نيست بخصوص اگــر سياه باشد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ميان تندبادي قرار گرفته ايد ؛ علامت آن اســت كه براي ثروتمند شدن نقشه هايي خواهيد كشيد امــا تمام طرحها و نقشه هايتان ba شكست روبرو خواهد شــد .

  2ـ ديدن گردباد در خواب ؛ علامت آن اســت كه مدتي طولاني ba مصيبتي كشمكش خواهيد داشت ... دوستان در كمال خونسردي و بي تفاوتي ba شما رفتار خواهند كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE