تعبیر خواب گربه

 

 • تعبیر خواب گربه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گربه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گربه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گربه درخواب؛ دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگــر ديد گربه درخانه او آمد؛ دليل كه دزدي در آنجا رود. اگــر ديد گربه از خانه او چيزي خورد؛ دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگــر بيند گربه ra بكشت؛ دليل كه دزدان ra بكشد و قهر كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه گربه ra بكشت وپوست او بكند؛ دليل كه مال دزدي بستاند. اگــر بعد از صبح گربه ra درخواب ديد؛ دليل كه شش روز بيمار شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گربه بر پنج وجه است.

  اول: دزد.

  دوم: عمار (سخن چين).

  سوم: بيماري.

  چهارم: زني مشفقه (زني دلسوز و مهربان).

  پنجم: جنگ و خصومت كردن (جنگ و دشمني).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ابن سيرين نوشته گربه در خواب هاي ما مردي اســت دزد و مفسد خصالي ke درست اســت زيرا گربه نميتواند يک مرد ra مجسم کــنــد زيرا گربه be هيچ وجه خصائص مردانگي ندارد و بر عکس بيشتر داراي صفاتي اســت ke مشابه آن ra در زنان مي توان سراغ کرد. گربه حيواني اســت آرام و اهلي و قابل تربيت ke قدرت خوپذيري فراوان دارد. صاحبش ra مي شناسد و خود ra براي او لوس مي کند. حس وفاداري او ضعيف اســت ولي نسبت be بچه هاي خود be شدت عشق مي ورزد و ديده شده ke براي دفاع از بچه ها جان خويش ra be خطر افکنده اســت ... be نظافت و زيبائي خود علاقه مند اســت و خيلي خصوصيات ديگر دارد ke هــمــه آن ها بدن استنثا در زن ديده مي شــود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربي گربه ra زن دانسته اند نه همسر ... منظور از زن جنس زن اســت نه همسر ke البته بين اين دو بايد تفاوت گذاشت. پــس چـنـانـچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببينيد ke be شما تعلق دارد يا در خانه شماست چنين زني در مسير زندگي شما پيدا مي شــود يا سر راهتان قرار مي گيرد. نوشته اند گربه زني اســت ke دزدي رل دوست دارد و اين کار براي او عادت شده است. اگــر در خواب بينيد گربه اي داريد ؛ زني ke دستش گج اســت در زندگي شما نقش مي گيرد. اگــر ببينيد چندين گربه جائي جمع هستند چند زن درباره شما حرف مي زنند و تصميم مي گيرند و غيبت مي کنند. اگــر ببينيد گربه از خانه شما چيزي ربوده و برده be مال و دارائي شما تعدي و تجاوز مي شــود و انسان متعدي و متجاوز يک زن اســت ... اگــر در خواب بينيد گربه يي ra در بغل گرفته ايد و be سينه خود مي فشاريد زني و فريبکار شما ra مي فريبد و گولتان ميزند و اگرگربه ra be دوش گرفته باشيد زني محيل برشما مسلط مي شود. اگــر در خواب بينيد ke be گربه غذا مي دهيد پول خود ra براي يک زن دروغگو فريبکار خرج مي کنيد و اگــر ببينيد be دنبال يک گربه مي دويد ke او ra بگيريد زني شما ra be استيصال وا مي دارد و سر گردان مي کند. اگــر ببينيد گربه اي در خانه شما موش گرفته زني براي شما حسن خدمت انــجـام مي دهد امــا نبايد فراموش کنيد ke خودش نسبت be شما صداقت ندارد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گربه

  چنگ خوردن از گربه : مانع

  گربه سياه : بدبختي

  نوازش کردن آن : ناسپاسي

  گربه اي ke ميو ميو ميکند: يک دعوي طولاني

  پوست گربه : پيدا کردن يک شيء گم شده

  ديدن گربه: دوست نا دوست

  گربه وحشي : دوست خطرناک

  زدن يک گربه : خيانت

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کشتن گربه درويش گردد

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

   1ـ اگــر خواب ببينيد گربه اي ra نمي توانيد از خود دور كنيد ؛ نشانة بدبختي اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد گربه اي be شما حمله ورمي شــود ؛ دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند be اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما ra از چنگتان دربياورند .

  3ـ اگــر خواب ببينيد گربه اي ra از خود مي رانيد ؛ دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .

  4ـ اگــر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ؛ دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ؛ و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ؛ امــا اگــر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف ra از خود مي رانيد ؛ نشانة آن اســت كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شــود .

  5ـ شنيدن صداي گربه در خواب ؛ نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار اســت .

  6ـ اگــر خواب ببينيد گربه اي be شما چنگ مي زند ؛ دلالت بر آن دارد كه دشمن ؛ ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ؛ از چنگ شما بيرون مي آورد .

  7ـ اگــر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده اســت ؛ نشانة آن اســت كه ديگران be او خيانت مي كنند .

  8ـ خواب گربه مفيد و تميز ؛ نشانةزيان مالي اســت .

  9ـ اگــر تاجري در خواب گربه ببيند ؛ نشانة آن اســت كه بايد در تجارت تلاش بيشتري be خرج بدهد ... رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او ra در هم بريزند .

  10ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ؛ در خواب ؛ نشانة آغاز دعوا و كشمش اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE