تعبیر خواب گدایی

 

 • تعبیر خواب گدایی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گدایی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گدایی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب ديد گدائي مي كرد و مردم او ra چيزي مي دادند؛ دليل خير و بركت است.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد از مردم چيزي ميخواست و نمي دادند؛ دليل كه كارهاي وي بسته شود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گدائي بر چهار وجه است. اول: خير و بركت. دوم: منفعت.سوم: معيشت. چهارم: عز وجاه.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گدا در خوابهاي ما انساني اســت بزرگ منش و خير و نيکو کار ke بدو ن آشنائي قبلي be ما محبت مي کــنــد و خير و خوبي مي رساند ... اگــر ببينيد خودتان گدا شده ايد خوب اســت و خواب شما مي گويد نيکي مي کنيد. اگــر در خواب ببينيد ke گدا شده ايد و از مردم کمک مي خواهيد خواب شما مي گويد be ديگران محبت و کمک مي کنيد و کسي از اين نيکي و خوبي آگاه نمي شود. اگــر ديديد be صداي بلند گدائي مي کنيد و کمک مي خواهيد از اين ناراحت هستيد ke چرا ديگران be خوبي و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن ra نمي دانند و سپاسگزاري نمي کنند.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گدا : شکست و مشکلات

  چيز be گدا دادن : براي کارهاي خوبتان از شما تمجيد خواهد شد

  گدا بودن : هديه خواهيد گرفت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE