تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب گاو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گاو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گاو

   

  حضرت دانيال گويد :

  اگر ديد بر گاو نشسته است؛ دليل عمل اســت از قِبَل پادشاه؛ اگــر ملك او بود. اگــر ديد گاوي نر درخانه او آمد؛ دليل كه حق تعالي درِ خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او ra سه سر است؛ دليل كه غلامش be هــر سري يك سال عمل كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت؛ دليل بر خريد و فروش در بيداري است. اگــر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد؛ دليل خير و بركت است. اگــر ديد گاو نر او ra be سر زد و بينداخت. اگــر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگــر بازرگان است؛ دليل بر نقصان مال است. اگــر پادشاه است؛ دليل كه از پادشاهي بيفتد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند گاوي نر از گاوان ra بكشتند و گوشت او ra قسمت نمودند؛ دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او ra ببرند. اگــر بيند گاوان زمين مي شكافتند؛ دليل كه مال بسيار يابد. اگــر ديد ba گاوان نر جنگ كرد؛ دليل كه او ra ba بزرگي خصومت افتد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ماده گاو لاغر بيند be خلاف اين اســت و گوشت گاو ماده ديدن؛ دليل مال اســت و پوست او؛ دليل برميراث است. اگــر ديد ماده گاوي ra دوشيد و شير آن راخورد؛ دليل كه مال او زياده شود. اگــر اين خواب ra بنده بيند؛ آزاد شود؛ اگــر ذليلي بيند عزيز شود. اگــر گاو ra آبستن بيند؛ دليل اميدواري است. اگــر بيند گاوي فربه بخريد؛ دليل كه زني توانگر بخواهد. اگــر بيندماده گاوي بخريد وبااو سخن گفت؛ دليل كه عيش زندگاني بر وي فراخ شود. اگــر ديد ba مداه گاو جنگ نمود و او ra بگزيد؛ دليل كه ba زنش خيانت كند. اگــر بيندماده گاوي در خانه او آمد دليل اســت بر مال و نعمت.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.

  اول: فرمانروائي.

  دوم: مال.

  سوم: بزرگي.

  چهارم: رياست.

  پنجم: سال نيكو.

  ششم: منفعت بسيار.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در همين کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شــد و نوشته ام ke حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبي هستند و گاو بيشتر چــون منبع روزي و منشا معيشت اســت خيرات و نعماتي ke طي روزهاي آينده be ما مي رسند در خواب be صورت گاو ظاهر مي گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند. ديدن گاو be طور کلي خوب اســت ولي اگــر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد ke حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي ra دارد زيرا گاو در صورتي نعمت و روزي و خيرو خوبي اســت ke اهلي و رام باشد. گاو وحشي و مهاجم ke بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شــود دشمني اســت ke اصالت ذاتي دارد و مي توانسته خوب و مهربان باشد ولي در شرايطي قرار گرفته ke خطر مي آفريند و زيان مي رساند. اگــر در خواب ببينيد ke گاوي داريد ke متعلق be شما اســت be نعمت مي رسيد و اگــر ببينيد گاو ماده اي ra be شما داد از جانب او نعمت مي يابيد و اگــر گاو نري be شما داد دهنده گاو شما ra be کاري سود بخش تشويق و هدايت مي کند. اگــر در خواب ببينيد بر گاو نري سوار هستيد و آن حيوان مطيع و فرمان بر اســت در انــجـام کاري دشوار توفيق حاصل مي کنيد و تسلط مي يابيد. اگــر ببينيد سوار گاو نر مي شويد ارتقا مقام مي يابيد و اگــر از گاو پائين بيائيد موقعيت و نعمت ra از دست مي دهيد بخصوص اگــر ببينيد گاو پــس از پياده شدن شما be راه خويش مي رود يا کسي آن ra از شما مي گيرد و مي برد دراين صورت از کار معزول مي گرديد. اگــر در خواب ببينيد طويله اي گاو داريد be نعمت فراوان مي رسيد ولي اگــر ببينيد طويله اي گاو هست امــا از آن ميان فــقــط يک گاو be شما تعلق دارد در کاري سود بخش سهيم و از آن بهره مند مي شويد. گاو چاق و فربه نعمت فراوان اســت گاو لاغر تنگي روزي است. اگــر در خواب ببينيد کسي گاوي از شما گرفت و چيزي be شما داد زيان مي کنيد آن چيز هــر چــه مي خواهد باشد. اگــر گاو ra بفروشيد و در عوض آن پول بگيريد و نعمت و روزي ra از دست مي دهيد هم مبتلا و گرفتار مي شويد زيرا پول کلا در خواب خوب نيست و ابتلا و گرفتاري هاي زندگي تعبير شده است. اگــر گاوي ra در خواب بخريد خوب اســت يعني پول بدهيد و گاو فربهي ke پستان هاي بزرگي دارد بگيريد نيکو اســت زيرا علاوه بر اين ke از غم و رنج رهائي مي يابيد be نعمت و خير و برکت هم مي رسيد. گوشت گاو مال و بهره اســت ... کرماني مي گويد پوست گاو ميراث است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گاو

  کشتن گاو : کسب در آمد

  ديدن آن : نيکبختي در تجارت

  گاوچراني : مشکلات

  گاو چاق : خوشبختي نزديک

  گاو لاغر : قيمت بالا

  گوشت گاو : روابط حسنه ba اطرافيان

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  و پادشاه [مصر] گــفــت من [در خواب] ديدم هفت گاو فربه اســت ke هفت [گاو] لاغر آنها ra مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر اي سران قوم اگــر خواب تعبير مي‏کنيد در باره خواب من be من نظر دهيد. سوره يوسف آيه «43»

  اي يوسف اي مرد راستگوي در باره [اين خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها ra مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر be ما نظر ده تا be سوي مردم برگردم شايد آنان [تعبيرش را] بدانند. سوره يوسف آيه «46»

  گفت هفت‏سال پي در پي مي‏کاريد و آنچه ra درويديد جز اندکي ra ke مي‏خوريد در خوشه‏اش واگذاريد. سوره يوسف آيه «47»

  آنگاه پــس از آن هفت‏سال سخت مي‏آيد ke آنچه ra براي آن [سالها] از پيش نهاده‏ايد جز اندکي ra ke ذخيره مي‏کنيد هــمــه ra خواهند خورد. سوره يوسف آيه «48»

  آنگاه پــس از آن سالي فرا مي‏رسد ke be مردم در آن [سال] باران مي‏رسد و در آن آب ميوه مي‏گيرند. سوره يوسف آيه «49»

  ديدن ماده گاو زن خوب بود

  ديدن گاو فربه آنسال خوب مي گذرد

  ديدن گاو لاغر سال گراني وکمي غله

  ديدن گاو ماده آنسال be فراخي بگذرد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد گاوها آمادة شير دادن هستند ؛ نشانة رسيدن be تمامي اميد هاست

   

  برچسب‌ها, , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گاو”

  دیدگاه ها بسته شده اند.