تعبیر خواب گاز گرفتن

 

 • تعبیر خواب گاز گرفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گاز گرفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گاز گرفتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي در خواب بيند كه يكي او ra be قهر گاز گرفت؛ دليل كه be قدر گاز گرفتن زياني be وي رسد. اگــر بيند خري او ra گاز گرفت؛ دليل كه كارش از بحث تجلل است. اگــر ديد گاوي او ra گاز گرفت؛ دليل كه او ra در آن سال زحمت بود و گاز گرفت هــمــه ددگان و جنبدگان درخواب؛ دليل دشمني است.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گاز گرفتن : کار احمقانه

  گاز زدن در يک چيز خوراکي : زيان

  گاز زدن در يک چيز غير خوراکي : تلاشهاي بيهوده

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE