تعبیر خواب کِشت و زرع

 

 • تعبیر خواب کِشت و زرع
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کِشت و زرع » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کِشت و زرع

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كشت و زرع be خواب؛ دليل توكل كردن بر حق تعالي و يافتن روزي حلال اســت و گويند ديدن كشاورزي؛ روزي حلال است.اگر بيند در زمين تخم كشت؛ دليل كه كارش نيكو شود. اگــر بيند كه كِشته او برآمده؛ دليل كه نعمتش زياده شود

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد زمين مي شكافت و تخم مي انداخت و باز جمع مي كرد؛ دليل كه نعمت فراوان يابد. اگــر ديد از آن چــه كشت چيزي حاصل نشد؛ دليل غم و اندوه است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد گندم كشت؛ دليل كه از پادشاه نعمت يابد. اگــر ديد جو كشت؛ دليل كه مال بسيار حاصل كند. اگــر ديد كاورس كشت نفعش كمتر است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كِشت و زرع در خواب بر پنج وجه است.

  اول: روزي حلال.

  دوم: منفعت.

  سوم: بيماري.

  چهارم: عزوجاه(جاه و مقام).

  پنجم: معيشت(معاش).

  حضرت دانيال گويد :

  ديدنِ كِشت و درويدن خوشه رسيده در وقت خود؛ دليل منفعت اســت و چــون نارسيده و سبز بود دليل بيماري است. اگــر ديد be وقت خود كشت و درويد؛ دليل بر امر حقتعالي بود كه be جاي آورد و خيرات بسيار كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE