تعبیر خواب کِشتی

 

 • تعبیر خواب کِشتی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کِشتی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کِشتی

   

  حضرت دانيال گويد :

  ديدن كِشتي در خواب؛ دليل غم و انديشه است؛ خاصه كه از كشتي بيرون نيايد و در دريا فروماند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب ديد كشتي بود و be سلامت بيرون آمد؛ دليل كه از غم ها برهد. اگــر ديد كشتي او بشكست؛ دليل مصيبت است. اگــر ديد در ميان دريا كشتي ها و قماش مي رفت؛ دليل be سفر رود ومال بسيار حاصل كند. اگــر بيند در كشتي بود و كشتي ايستاده است؛ دليل كه در سفر مقيم شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند در كشتي نشست و بادي سخت برآمد و كشتي ra براند؛ دليل اســت از غم ها فرج يابد. اگــر بيند كشتي بايستاد و از هــمــه سوي موج be كشتي مي آمد؛ دليل اســت be غمي گرفتار شود. اگــر بيند كشتيهاي تهي در دريا مي رفت؛ دليل كه پادشاه آن ملك رسولان ra be جاهاه فرستد. اگــر بيند آن كشتي ها غرق شدند؛ دليل اســت رسولان ra بازدارند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند در كشتي نشسته بود واز دريا مي ترسيد؛ دليل اســت مقرب پادشاه شــود و مال جمع كند. اگــر بيند كشتي او be قعر دريا شد؛ دليل اســت از پادشاه قوت تمام حاصل نمايد. اگــر بيند كشتي نمي رفت؛ تاويلش be خلاف اين اســت اگــر بيند در كشتي نشسته بود؛ دليل اســت be كار پادشاه مشغول شــود و مال جمع نمايد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كشتي در خواب بر هفت وجه است.

  اول: فرزند.

  دوم: پدر.

  سوم: زن.

  چهارم: مركب سواري.

  پنجم: ايمني (امنيت سواري).

  ششم: عيش (زندگاني).

  هفتم: توانگري( ثروتمندي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کشتي پايگاهي اســت ke بر آن قرار مي گيريم تا از آب بگذريم. آب خود آيت رحمت اســت و مصداق آيه شريفه ( و من الما کل شيئي حي) حيات طبيعت و انسان be وجود آب بستگي دارد امــا همين آيه رحمت فاقد ترحم اســت و چـنـانـچه بسيار باشد و be خروش آيد هــر جانداري ra مي بلعد و مي ميراند. در اين گير و دار فــقــط کشتي اســت ke مي تواند انسان ra be پاياب برساند و be ساحل رهبري کند. ba اين تعريف کشتي نشاني از برخورد ايمني اســت در رو be روئي ba غم ها و شدايدي ke گرد ما ra مي گيرند. چـنـانـچه در خواب ببينيد در ساحل ايستاده ايدو مي بينيد يک کشتي در دريا حرکت مي کــنــد چــه آن کشتي be جانب شما بيايد و چــه نيايد خبري be شما مي رسد. اگــر خويشتن ra در کشتي مشاهده کنيم در گير حوادث مي شويم و چـنـانـچه در خواب ببينيم کشتي جائي متوقف شــد و پياده شويم از غم و رنج و اندوه رهائي مي يابيم. وقتي درون کشتي هستيم از امواج و خروش دريا امنيت داريم ولي درگير حادثه هستيم و چــون پياده شويم از غم و رنج هراس دريا رهائي حاصل مي کنيم. اگــر در خواب ببينيد جائي هستيد ke يک کشتي be طرف شما مي آيد نشان اين اســت ke امنيت براي شما نيست بل ke براي آن هاست ke در کشتي هستند. براي بيننده خواب حادثه اي پيش مي آيد و چــون کشتي دور شــد بيم درگيري ba حادثه از بين مي رود. اگــر ببينيد در کشتي هستيد و کشتي شما ra be جائي مي برد ke مي دانيد؛خوب اســت ولي اگــر در کشتي باشيد و ندانيد کشتي شما ra be کجا مي برد خوب نيست. اگــر بيننده خواب ببيند از ساحل سوار کشتي مي شــود و be دريا مي رود کاري ra شروع مي کــنــد و مشغله اي براي او پيش مي آيد ke نشيب و فراز و تلخ و شيرين فراوان دارد. اگــر بيننده خواب ببيند در کشتي اســت و کشتي در دريا غرق شــد يا آسيب ديد خوب نيست چرا ke خواب او مي گويد be مصيبتي گرفتار مي آيد ولي اگــر be قايق نشست باز امنيت حاصل مي کند. روي هم رفته در کشتي بودن و بي هدف در دريا رفتن خوب نيست ولي اگــر بيننده خواب بداند be کجا مي رود و نام آن محل ra بداند نيکو خوابي است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن غرق کشتي از سوي سلطان مخاطره بود

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE