تعبیر خواب کيسه

 

 • تعبیر خواب کيسه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب کيسه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کيسه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كيسه درم و دينار يافت؛ دليل اســت be قدر آن معيشت و روزي بر وي فراخ شود. اگــر كيسه ra تهي بيند؛ تاويل be خلاف اين اســت و بعضي گويند اجلش نزديك است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر درخواب كيسه خود ra دريده بيند؛ دليل اســت راز او آشكار شود. اگــر ديد كيسه دريده ra دوخت؛ دليل كه رازش پوشيده بماند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كيسه ba درم ضايع شد؛ دليل اســت كسي آن ra پند دهد و نشنود. اگــر بيند كيسه او گشوده بود و درم ها بريخت؛ دليل اســت از خصومت برهد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كيسه تهي در خواب بر سه وجه است.

  اول: تن مردم (تن آدمي).

  دوم: راز پنهان.

  سوم: درويشي (فقر و درماندگي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين ke چيزي درون آن باشد ke تعبيرش نسبت be محتواي آن تغيير مي کــنــد ... معبران قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگــر در خواب بينيد کيسه اي پاره همراه داريد راز شما فاش مي شــود ... اگــر ببينيد کيسه اي داريد ke سوراخ آن رفو شده اســت آبرو و نام نيک خود ra be زحمت حفظ مي کنيد ... کيسه سوراخ بيماري اســت از ضرر و زيان نيز خبر مي دهد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE