تعبیر خواب کوشک

 

 • تعبیر خواب کوشک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کوشک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کوشک

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند در كوشكي رفت؛ دليل مال و خواسته است. خاصه آن كوشك ra از خشت خام و گِل ساخته بيند. اگــر كوشك ra از گچ و آجر و سنگ ساخته بيند؛ دليل مال اســت امــا دردين نقصان بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر در خواب بيند كوشك او خراب شد؛ دليل بر تلف مال است. اگــر بيند آتش در كوشك افتاد؛ دليل اســت پادشاه مال او مصادره كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كوشك در خواب بر هفت وجه است.

  اول: نعمت.

  دوم: ولايت و فرمانروايي.

  سوم: مرتبت و منزلت.

  چهارم: رياست.

  پنجم: بزرگواري.

  ششم: پادشاهي.

  هفتم: آرامش كاري (آرامش و آسايش).

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE