تعبیر خواب کودکی

 

 • تعبیر خواب کودکی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کودکی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کودکی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي در خواب بيند كودك شده بود؛ دليل غم و اندوه است. زيرا كه كودك صلاح از فساد نداند و نيز گويند كارش ضعيف بود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن كودك خوب روي؛ دليل فرشته اســت و كودك زشت روي؛ دليل مال است. اگــر مردي در خواب بيند كودكي ra شير مي داد؛ دليل اســت او ra در زندان كنند.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کودک

  فرزند خود : خوشبختي

  کودکي همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه هاي کوچک : غم و غصه

  ديدن کودکان بيشمار : فلاکت

  کودکان زيباروي : شادي و سلامتي

  کتک زدن يک بچه : بي عدالتي

  بچه اي ke ميدود : نيکبختي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن نوزادانِ زيبا و تندرست در خواب ؛ علامت آن اســت كه نعمتهايي فراوان be شما خواهد رسيد و خوشبخت خواهيد شــد .

  2ـ اگــر مادري در خواب فرزند خود ra بيمار ببيند ؛ علامت آن اســت كه فرزند خود ra همواره سلامت و تندرست خواهد ديد .

  3ـ اگــر كودكان ra در حال كار يا مطالعه ببينيد ؛ دلالت بر آن دارد كه اوقاتي فرح بخش و آرام در انتظار شما اســت .

  4ـ اگــر در خواب فرزند خود ra بيمار يا مرده ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه علت هراس شما درست اســت ... رفاه و آسودگي be غم و اندوه مي گرايد .

  5ـ اگــر در خواب كودكاني غمگين ببينيد ؛ دلالت بر آن دارد كه دشمنان در صدد مشكل آفريني اند ... be خاطر افكار موذيانة برخي افراد be دردسر خواهيد افتاد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد كودكان مشغول دويدن و بازي هستند ؛ دلالت بر آن دارد كه تمام تعهدات شما در عشق و كار be ثمر خواهد رسيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE