تعبیر خواب کنگر

 

 • تعبیر خواب کنگر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کنگر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کنگر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب ديد كه كنگر داشت و بخورد؛ دليل كه غمگين شود؛ اگــر نخورد؛ غم نباشد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کنگر يک گياه بياباني و وحشي اســت ke از کوه جمع مي کنند. کنگر در خواب هاي ما be مال حرام و be زبان گوياتر be مال دزدي تعبير شده اســت ... نه آن چنان مالي ke خود بيننده خواب بدزدد بل ke مالي اســت ke قطعا حرام اســت امــا کسي نمي داند صاحبش کيست. روي هم رفته کنگر در خواب خوب نيست مخصوصا اگــر تيغ هاي آن ra حس کنيد و ببينيد. اگــر در خواب ببينيد خورش کنگر مي خوريد غمگين مي شويد و اگــر ببينيد ke کنگر پاک مي کنيد مالي be دست مي آوريد ke بيهوده مي کوشيد آن ra تطهير کنيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE