تعبیر خواب کنسرت

 

 • تعبیر خواب کنسرت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کنسرت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کنسرت

   

  آنلی بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در كنسرتي عالي شركت كرده ايد ؛ نشانة آن اســت كه دوره اي از زندگي شما ba شعف و شادماني سپري خواهد شــد ... اگــر يك نويسنده چنين خوابي ببيند ؛ نشانة خلاقيت ادبي اســت ... اگــر يك تاجر چنين خوابي ببيند ؛ علامت رونق در تجارت اســت ... اگــر فرد جواني چنين خوابي ببيند ؛ نشانة سعادت و عشقي بي شائبه اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد كنسرتي همراه ba باله اجرا مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه در حرفة خود ba كسادي مواجه خواهيد شــد و ba دوستاني ناپسند معاشرت خواهيد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE