تعبیر خواب کندو

 

 • تعبیر خواب کندو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کندو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کندو

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كندوي عسل داشت؛ دليل كه از زنان مرادش حاصل شــود و مال حلال يابد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کندو در خواب هاي ما زني اســت مال دار و متنعم و ظريف و بي آزار ke اگــر کندو ra در خانه داشته باشيم از وجود چنين زني بهره مند مي شويم. چنان چــه در خواب ببينيم کندوئي در خانه داريم مالي از زني ba آن خصوصيات نصيب ما مي شود. مثل زني ke مستغلات زياد دارد و شما هــر ماه کرايه مستغلات او ra بگيريد و مصرف کنيد و هــر بار ماه ديگر. اگــر در خواب ببينيد کندوئي در خانه داريد ke زنبور در آن نيست زني ba شخصبت ولي فقير نصيب شما مي شود.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کندوي عسل

  ديدن کندو : ثروت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE