تعبیر خواب کمر

تعبیر خواب کمر

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب کمر
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب کمر » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کمر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كمري بر ميان بسته بود؛ دليل اســت بــه قدر و قيمت كمر مال يابد و نيز؛ دليل اســت پشت و پناه او از فرزندان است. اگــر بيند كمر مرصع بر ميان بسته بود؛ دليل اســت بــه قدر و قيمت آن كمر مال يابد و نيز گويند فرزندي آورد كه محتشمِ قبايل بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند كمري مي انداخت؛ دليل اســت مال و حشمت يابد و عمرش دراز بود. اگــر بيند كمر بگسست يا ضايع شد؛ تاويل آن زيان بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر در خواب بيند شمشير مرصع داشت؛ دليل اســت مهتري يابد. اگــر بيند كمر و شمشير را بــه كسي داد؛ دليل كه از بهر پادشاه سفري كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كمر در خواب بر شش وجه است.

  اول: منفعت.

  دوم: فرزند.

  سوم: بزرگي.

  چهارم: عمردراز.

  پنجم: مراد.

  ششم: پاكي واخلاص در دين.

  علامه مجلسي ( ره) گويد :

  شکستن کمر بــه مرگ برادر چـنـانـچه امام حسين عايه السلام در شهادت عباس فرمود: اکنون کمرم شکست.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   کمربند در خواب ميزان برخورداري شما را از مجموع امکاناتي کــه در بيداري داريد نشان مي دهد. تعبير کمر بند تــا حدي بــه کلاه نزديک اســت ولي واقعيت و عمق آن از جهاتي بيشتر است. کلاه ارزش و بهائي اســت کــه ديگران بــه شما مي دهند ولي کمر بند لذت و بهره اي اســت کــه خودتان از موقعيت و امکانات خويش مي بريد و هيچ ربطي بــا ديد و نظر و راي مردم ندارد. اگــر در خواب ديديد کمر بندي را محکم بسته ايد کــه قلابي بزرگ دارد و از نظر خودتان هيچ نقصي در آن وجود ندارد نشان آن اســت کــه در زندگي کامياب مي شويد و از هــمــه امکاناتي کــه فراهم آورده ايد بــه خوبي بهره مي گيريد و سود مي بريد. اگــر ديديد کمر بندي سست و کم ارزش بــه قلابي لق و شل بسته ايد موقعيت متزلزلي خواهيد داشت و کامروائي از دسترس شما دور است. برخي از معبران کمر بند را فرزند تعبير کرده اند و اين بستگي دارد بــه موقعيت بيننده خواب. کساني کــه امکان آوردن فرزند براي ايشان هست کمر بند مي تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور کــه باعث سربلندي و نيک نامي پدر خويش مي شود. اگــر در خواب ببينيد کــه شلوار پوشيده ايد امــا کمر بند نداريد کــه روي آن ببنديد و مــمــکن اســت شلوار از پاي شما بيفتد موقعيت خانوادگي متزلزلي خواهيد يافت و بخصوص بــا همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد تــا حدي کــه احتمال ترک شما را نيز مي دهد. اگــر در خواب کمر بند خود را بــه کسي بدهيد قدرت و توانائي را از خود دور مي کنيد و آن را در اختيار شخصي ديگر قرار مي دهيد و اگــر کسي کمربند از شما بگيرد و بــه کمر خود ببندد جاي شما را مي گيرد. همين طور اســت اگــر بيننده خواب کمربند کسي را بگيرد و بــه کمر خودش ببندد چــون نشان آن اســت کــه از او سلب قدرت مي کــنــد و خودش جاي او را تصاحب مي نمايد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کمربند : رضايت

  کمربند تزيين شده : آسايش

  يافتن آن : اعتماد

  گم کردن آن : راه ديگري در زندگي انتخاب کنيد

  کمربند طلا : ازدواج در راه است

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كمربند خود را محكم بسته ايد و شما را آزار مي دهد ؛ علامت آن اســت كه افراد مكار بر شما مسلط خواهند شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگري كمريندي از مخمل يا كمر بندي جواهرنشان بــه كمر بسته اســت ؛ علامت آن اســت كه بيشتر بــه دنبال كسب ثروت خواهيد بود تــا شهرت .

  3ـ اگــر زني در خواب از كسي كمربندي بگيرد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي امتيازاتي بــه دست مي آورد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد كمربندي نو بــه كمر بسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه بــه زودي بــا غريبه اي آشنا خواهيد شــد و بــا او در كاري شريك مي شويد و از اين شراكت زيان خواهيد ديد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کمر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.