تعبیر خواب کمر

 

 • تعبیر خواب کمر
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب کمر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کمر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كمري بر ميان بسته بود؛ دليل اســت be قدر و قيمت كمر مال يابد و نيز؛ دليل اســت پشت و پناه او از فرزندان است. اگــر بيند كمر مرصع بر ميان بسته بود؛ دليل اســت be قدر و قيمت آن كمر مال يابد و نيز گويند فرزندي آورد كه محتشمِ قبايل بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند كمري مي انداخت؛ دليل اســت مال و حشمت يابد و عمرش دراز بود. اگــر بيند كمر بگسست يا ضايع شد؛ تاويل آن زيان بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر در خواب بيند شمشير مرصع داشت؛ دليل اســت مهتري يابد. اگــر بيند كمر و شمشير ra be كسي داد؛ دليل كه از بهر پادشاه سفري كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كمر در خواب بر شش وجه است.

  اول: منفعت.

  دوم: فرزند.

  سوم: بزرگي.

  چهارم: عمردراز.

  پنجم: مراد.

  ششم: پاكي واخلاص در دين.

  علامه مجلسي ( ره) گويد :

  شکستن کمر be مرگ برادر چـنـانـچه امام حسين عايه السلام در شهادت عباس فرمود: اکنون کمرم شکست.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   کمربند در خواب ميزان برخورداري شما ra از مجموع امکاناتي ke در بيداري داريد نشان مي دهد. تعبير کمر بند تا حدي be کلاه نزديک اســت ولي واقعيت و عمق آن از جهاتي بيشتر است. کلاه ارزش و بهائي اســت ke ديگران be شما مي دهند ولي کمر بند لذت و بهره اي اســت ke خودتان از موقعيت و امکانات خويش مي بريد و هيچ ربطي ba ديد و نظر و راي مردم ندارد. اگــر در خواب ديديد کمر بندي ra محکم بسته ايد ke قلابي بزرگ دارد و از نظر خودتان هيچ نقصي در آن وجود ندارد نشان آن اســت ke در زندگي کامياب مي شويد و از هــمــه امکاناتي ke فراهم آورده ايد be خوبي بهره مي گيريد و سود مي بريد. اگــر ديديد کمر بندي سست و کم ارزش be قلابي لق و شل بسته ايد موقعيت متزلزلي خواهيد داشت و کامروائي از دسترس شما دور است. برخي از معبران کمر بند ra فرزند تعبير کرده اند و اين بستگي دارد be موقعيت بيننده خواب. کساني ke امکان آوردن فرزند براي ايشان هست کمر بند مي تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور ke باعث سربلندي و نيک نامي پدر خويش مي شود. اگــر در خواب ببينيد ke شلوار پوشيده ايد امــا کمر بند نداريد ke روي آن ببنديد و مــمــکن اســت شلوار از پاي شما بيفتد موقعيت خانوادگي متزلزلي خواهيد يافت و بخصوص ba همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد تا حدي ke احتمال ترک شما ra نيز مي دهد. اگــر در خواب کمر بند خود ra be کسي بدهيد قدرت و توانائي ra از خود دور مي کنيد و آن ra در اختيار شخصي ديگر قرار مي دهيد و اگــر کسي کمربند از شما بگيرد و be کمر خود ببندد جاي شما ra مي گيرد. همين طور اســت اگــر بيننده خواب کمربند کسي ra بگيرد و be کمر خودش ببندد چــون نشان آن اســت ke از او سلب قدرت مي کــنــد و خودش جاي او ra تصاحب مي نمايد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کمربند : رضايت

  کمربند تزيين شده : آسايش

  يافتن آن : اعتماد

  گم کردن آن : راه ديگري در زندگي انتخاب کنيد

  کمربند طلا : ازدواج در راه است

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كمربند خود ra محكم بسته ايد و شما ra آزار مي دهد ؛ علامت آن اســت كه افراد مكار بر شما مسلط خواهند شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگري كمريندي از مخمل يا كمر بندي جواهرنشان be كمر بسته اســت ؛ علامت آن اســت كه بيشتر be دنبال كسب ثروت خواهيد بود تا شهرت .

  3ـ اگــر زني در خواب از كسي كمربندي بگيرد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي امتيازاتي be دست مي آورد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد كمربندي نو be كمر بسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه be زودي ba غريبه اي آشنا خواهيد شــد و ba او در كاري شريك مي شويد و از اين شراكت زيان خواهيد ديد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE