تعبیر خواب کمان

 

 • تعبیر خواب کمان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کمان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کمان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كه تيرو كمان داشت؛ دليل كه از سفر فايده يابد. اگــر بيند كسي كمان be او داد؛ دليل اســت او ra پسري آيد يا برادر. اگــر بيند از كمان تير انداخت؛ دليل كه سخن حق و باطل گويد. اگــر بيند كمان be كسي داد يا فروخت و يا ضايع شد؛ دليل كه از زن جدا شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه be دست تير و كمان ساخت؛ دليل اســت كارش ساخته شود. اگــر ديد كمان ra فروخت و درم بستد؛ دليل اســت درم ra بر دين اختيار نمايد. اگــر در بهاي كمان جنسي بستد؛ دليل اســت مرادش حاصل شود. اگــر ديد كمان ra در كماندان نهاد؛ دليل اســت از دنيا برود. اگــر ديد كمان نو و پاكيزه داشت؛ دليل كه كردار نيكو نمايد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كمان در خواب بر شش وجه است.

  اول: سفر.

  دوم: فرزند.

  سوم: زن.

  چهارم: قوت ونيرومندي.

  پنجم: اعمال نيكو.

  ششم: مردم دوست بودن(دوست و رفيق).

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE