تعبیر خواب کليسا

 

 • تعبیر خواب کليسا
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب کليسا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کليسا

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كه در كليسا شــد و سوي قبله اسلام نماز كرد؛ دليل كه توبه از گناه كند و دينش قوي شــود be سبب آن كه كليسا جاي عبادت است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب كليسايي ra در نقطه اي دور ببينيد ؛ دلالت بر آن دارد كه از خواسته هايي كه مدتي be دنبالش بوديد نوميد خواهيد شــد .

  2ـ اگــر در خواب ببينيد كه ba آشفتگي داخل كليسا مي شويد ؛ دلالت بر آن دارد كه در تشييع جنازة كسي شركت مي كنيد .

  3ـ اگــر در خواب كليسا ra در محلي مخروبه ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه اميدها و نقشه هايتان نقش بر آب خواهد شــد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد كشيشي مانع ورود شما be كليسا مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه شما از دست دشمنان خود مي گريزيد .

  5ـ اگــر دختري در خواب ببيند كه وارد كليسا مي شــود ؛ علامت آن اســت كه در آينده سخت بيمار خواهد شــد ... امــا اگــر ببيند كه هنگام داخل شدن be كليسا ba كشيشي حرف مي زند ؛ بعدها از طرف دوستان خود be خاطر نادرست بودن رفتارش مورد انتقاد و سرزنش قرار مي گيرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE