تعبیر خواب کلوچه

تعبیر خواب کلوچه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب کلوچه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کلوچه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کلوچه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كلوچه در خواب؛ دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار. اگــر بيند كه كلوچه مي خورد؛ دليل اســت مال حاصل كند. اگــر بيند كه كلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد؛ دليل اســت مال او از ديگران بود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزي فراخ. سوم: نعمت بسيار. چهارم: عيش خوش.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کلوچه در خواب تعبير شيريني ها و ماکولات خوب ra دارد و نشان از خير و خوبي و نعمت و برکت اســت be شرطي ke زنجبيل و دارچين و ادويه.از اين قبيل نداشته باشد. عطر خوب داشتن و بوي خوش از کلوچه استشمام کردن تغييري در تعبير be وجود نمي آورد ولي اگــر عطر و بو از زنجبيل و دارچين و ادويه تند و از اين قبيل باشد و تصور وجود چنين چيز هائي در خواب براي شما پيدا شــود خوب نيست چــون خواب مي گويد be نعمتي مي رسيد ke در پايان غم و اندوه مي آورد و شما ra be گريستن وا مي دارد. کلوچه مالي اســت لقمه اي و بخش شده. مانند پولي ke بين چند نفر تقسيم شــود و يک بخش از آن ra نيز be بيننده خواب اختصاص دهند. اگــر در خواب ديديد چندين کلوچه داريد سهام بيشتري نصيب شما مي شــود ولي تغييري در بخش بخش بودن آن نمي دهد. اگــر در خواب ديديد کلوچه مي خوريد خوب اســت چرا ke خوشحال مي شويد و be عيش و شعف مي رسيد. خريدن و گرفتن و داشتن آن همين تعبير ra دارد. اگــر ديديد کلوچه داشتيد امــا نتوانستيد بخوريد مالي be دست مي آوريد ke از گلويتان پائين نمي رود. اگــر در خواب ببينيد کسي کلوچه اي be شما مي دهد شما ra be نعمت مي رساند. اگــر ديديد کلوچه مي پزيد کاري مفيد انــجـام مي دهيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خوردن كلوچه در خواب ؛ نشانة توفيق بسيار زياد در تمامي كارهايي اســت كه هم اكنون be آن اشتغال داريد .

  2ـ پختن كلوچه در خواب ؛ نشانة صرفه جويي در امور خانه اســت .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کلوچه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.