تعبیر خواب کلاه

 

 • تعبیر خواب کلاه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کلاه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کلاه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كلاه be خواب عز و جاه بود be قدر و قيمت كلاه. اگــر بيند كه كلاه او گوشه بر سر داشت؛ دليل عمل بود از قبل پادشاه.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند كه كلاه در سر داشت؛ دليل بر خير دين بود. اگــر بيند كه دستار بر سر كلاه نهاده بود؛ دليل كه راز خود ra از مردم پنهان دارد. اگــر بيند كه كلاه ابريشمين در سر داشت؛ دليل خير بود. اگــر بيند كلاه زرين در سر داشت؛ دليل مال بود. اگــر كلاه ra از مرواريد بيند؛ دليل كه عزيز گردد. اگــر كلاه ra آهنين بيند؛ دليل كه از پادشاه قوت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه كلاه خونين بر سر داشت؛ دليل كه خود ra در پيش مردم عزيز پندارد و سخنهاي محال گويد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر اين بيند كه كلاه تابستان؛ be زمستان بر سرداشت؛ دليل كه كام دل يابد؛ و اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل كه be مراد نرسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند كه كلاه سياه بر سر داشت؛ اگــر در بيداري داشته باشد؛ دليل منفعت بود. اگــر بيند كه كلاه از سر او بيفتاد؛ دليل اســت در غم افتد. اگــر بيند كه كلاه از سر او برگرفتند؛ دليل كه از جاه بيفتد. اگــر كلاه نو بر سر داشت؛ دليل كه مرتبه او زياد گردد. اگــر كهنه بيند be خلاف اين باشد. اگــر بيند كه كلاه سفيدبر سر داشت؛ دليل دين پاك بود. اگــر سبز بود طاعت گذار باشد. اگــر سرخ بود نقصان دين او بود. اگــر زرد بود بيمار باشد. اگــر سياه بيند؛ كسي ra نيك بود كه آن ra در بيداري داشته باشد. اگــر بيند كه كلاه مرصع در دست يا در سر داشت؛ دليل كه be قدر و قيمت كلاه بزرگي يابد. اگــر كلاهش درافتاد؛ دليل كه پادشاه مال او رامصادره كند و بستاند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كلاه در خواب بر شش وجه بود.

  اول: ولايت و فرمانروايي.

  دوم: رياست.

  سوم: بزرگي.

  چهارم: عزيزو گرامي بودن.

  پنجم: مقدار.

  ششم: منزلت.

  ديدن كلاه دوز در خواب؛ دليل بر مردي كاردان بود كه خدمت بزرگان كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   کلاه معرف عزت و حرمتي اســت ke نزد مردم داريم. نماينده برداشتي اســت ke ديگران نسبت be ما دارند و بهائي اســت ke جامعه be ما مي دهد. کلاه در خواب be هيچ عــنــوان معرف پول و مال و دارائي نيست. اگــر در خواب ببينيد کلاهي خوب و نو بر سر داريد نشان آن اســت ke موقعيت اجتماعي بالائي پيدا مي کنيد. اگــر ببينيد کسي کلاهي be شما داد و آن ra بر سر نهاديد be ياري ديگران موقعيت خوبي بدست مي آوريد. اگــر کسي در خواب ببيند لباس خوبي نپوشيده امــا کلاه نو و گران بهائي بر سر نهاده نشان آن اســت ke بدون استحقاق و داشتن لياقت شغلي ra be دست آورده اســت ... اگــر لباس خوب و کلاه بي ارزش داشته باشد تعبير خلاف آن اســت و خواب او مي گويد بيننده خواب شايستگي زياد دارد ولي کاري be او داده اند ke در خور شان و مقامش نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کلاه

  نو و زيبا : خوشبختي

  کهنه و مچاله : درموقعيتي حساس قرار خواهيد گرفت

  بوسيله باد برده شدن : بي وفايي

  تعمير کردن آن : ضرر؛ زيان

  کلاه گذاشتن : سفري در راه است

  گم کردن يک کلاه : ناراحتي

  از زمين برداشتن : رضايت

  کلاه حصيري : خوشبختي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب كلاه خود ra گم كنيد ؛ علامت آن اســت كه ممكن اســت در كاري شكست بخوريد امــا بعد از آن شكست موفق مي شويد قرارداد بسيار مهمي ببنديد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد كلاه نو بر سر گذاشته ايد ؛ علامت آن اســت كه از تغيير مكان زندگي خود سود كلاني be دست مي آوريد ؛ اگــر زني در خواب ببيند كلاه نو و زيبايي بر سر گذاشته اســت ؛ نشانة آن اســت كه ثروت بسياري be چنگ خواهد آورد و مورد تحسين ديگران قرار خواهد گرفت .

  3ـ اگــر در خواب باد كلاه شما ra ba خود ببرد ؛ علامت آن اســت كه تغييرات ناگهاني اوضاع زندگي ra بدتر مي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE