تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب کلاغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کلاغ » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کلاغ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كلاغ؛ دليل بر مردي فاسق بود. اگــر بيند كه كلاغي داشت؛ دليل كه او را بــا چنين مردي صحبت كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه كلاغي شكار كرد؛ دليل كه بــه حيله مال مردم بستاند. اگــر كلاغ را ديد كه از شاخ آواز داد و بانگ كرد؛ دليل كه زحمت او از سفر بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   کلاغ در خواب هاي ما شوم و بد يمن نيست امــا از جمله پرندگاني اســت کــه ديدنش خوب شناخته نشده. صداي کلاغ خبر از غربت و تنهائي و غم و اندوه است. اگــر صداي کلاغ را بشنويد و خودش را نبينيد نشان آن اســت کــه کسي پشت سر شما بد مي گويد. اگــر در خواب صداي کلاغ هاي بسياري را بشنويد ولي آن ها رانبينيد بــه غربت و تنهائي دچار مي گرديد. اگــر در خواب ببينيد کلاغي بر شاخه درخت يا بام خانه شما نشسته در صورتي کــه احساس کنيد آن درخت و آن خانه بــه شما تعلق دارد خبري ناراحت کننده بــه شما مي رسد. اگــر در خواب ببينيد گوشت کلاغ مي خوريد مال حرام بدست مي آوريد کــه خود شما بــه ناروا بودن آن معترف هستيد. اگــر در خواب ببينيد کلاغي را کشتيد دشمن ياوه گوئي را از خود مي رانيد و اگــر ببينيد کلاغي را در قفس نگه داشته ايد جلوي دهان بد گوئي را گرفته ايد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کلاغ : باخت يا گم کردن

  که قارقار ميکند : بدبختي

  ترساندن آن : شخصي قصد کلاشي از شما را دارد

  که پرواز ميکند : مرگ

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کلاغ مرد فاسق باشد

  ديدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئي کــه بــه وي اظهار دوستي کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كلاغ در خواب ؛ نشانة اندوه و بدبختي اســت .

  2ـ شنيدن غارغار كلاغ در خواب ؛ علامت آن اســت كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود را از دست مي دهيد ... اگــر فرد جواني چنين خوابي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه فريب زني را خواهد خورد .

  3ـ ديدن كلاغ مرده در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در آيندة نزديك بــه بيماري سختي دچار خواهيد شــد .

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کلاغ”

  دیدگاه ها بسته شده اند.