تعبیر خواب کلاغ

 

 • تعبیر خواب کلاغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کلاغ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کلاغ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كلاغ، دليل بر مردي فاسق بود. اگر بيند كه كلاغي داشت، دليل كه او را با چنين مردي صحبت كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه كلاغي شكار كرد، دليل كه به حيله مال مردم بستاند. اگر كلاغ را ديد كه از شاخ آواز داد و بانگ كرد، دليل كه زحمت او از سفر بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   کلاغ در خواب هاي ما شوم و بد يمن نيست اما از جمله پرندگاني است که ديدنش خوب شناخته نشده. صداي کلاغ خبر از غربت و تنهائي و غم و اندوه است. اگر صداي کلاغ را بشنويد و خودش را نبينيد نشان آن است که کسي پشت سر شما بد مي گويد. اگر در خواب صداي کلاغ هاي بسياري را بشنويد ولي آن ها رانبينيد به غربت و تنهائي دچار مي گرديد. اگر در خواب ببينيد کلاغي بر شاخه درخت يا بام خانه شما نشسته در صورتي که احساس کنيد آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبري ناراحت کننده به شما مي رسد. اگر در خواب ببينيد گوشت کلاغ مي خوريد مال حرام بدست مي آوريد که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستيد. اگر در خواب ببينيد کلاغي را کشتيد دشمن ياوه گوئي را از خود مي رانيد و اگر ببينيد کلاغي را در قفس نگه داشته ايد جلوي دهان بد گوئي را گرفته ايد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کلاغ : باخت يا گم کردن

  که قارقار ميکند : بدبختي

  ترساندن آن : شخصي قصد کلاشي از شما را دارد

  که پرواز ميکند : مرگ

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کلاغ مرد فاسق باشد

  ديدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئي که به وي اظهار دوستي کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختي است .

  2ـ شنيدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود را از دست مي دهيد . اگر فرد جواني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه فريب زني را خواهد خورد .

  3ـ ديدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به بيماري سختي دچار خواهيد شد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE