تعبیر خواب کلاغ

 

 • تعبیر خواب کلاغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کلاغ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کلاغ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كلاغ؛ دليل بر مردي فاسق بود. اگــر بيند كه كلاغي داشت؛ دليل كه او ra ba چنين مردي صحبت كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه كلاغي شكار كرد؛ دليل كه be حيله مال مردم بستاند. اگــر كلاغ ra ديد كه از شاخ آواز داد و بانگ كرد؛ دليل كه زحمت او از سفر بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   کلاغ در خواب هاي ما شوم و بد يمن نيست امــا از جمله پرندگاني اســت ke ديدنش خوب شناخته نشده. صداي کلاغ خبر از غربت و تنهائي و غم و اندوه است. اگــر صداي کلاغ ra بشنويد و خودش ra نبينيد نشان آن اســت ke کسي پشت سر شما بد مي گويد. اگــر در خواب صداي کلاغ هاي بسياري ra بشنويد ولي آن ها رانبينيد be غربت و تنهائي دچار مي گرديد. اگــر در خواب ببينيد کلاغي بر شاخه درخت يا بام خانه شما نشسته در صورتي ke احساس کنيد آن درخت و آن خانه be شما تعلق دارد خبري ناراحت کننده be شما مي رسد. اگــر در خواب ببينيد گوشت کلاغ مي خوريد مال حرام بدست مي آوريد ke خود شما be ناروا بودن آن معترف هستيد. اگــر در خواب ببينيد کلاغي ra کشتيد دشمن ياوه گوئي ra از خود مي رانيد و اگــر ببينيد کلاغي ra در قفس نگه داشته ايد جلوي دهان بد گوئي ra گرفته ايد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کلاغ : باخت يا گم کردن

  که قارقار ميکند : بدبختي

  ترساندن آن : شخصي قصد کلاشي از شما ra دارد

  که پرواز ميکند : مرگ

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کلاغ مرد فاسق باشد

  ديدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئي ke be وي اظهار دوستي کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كلاغ در خواب ؛ نشانة اندوه و بدبختي اســت .

  2ـ شنيدن غارغار كلاغ در خواب ؛ علامت آن اســت كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود ra از دست مي دهيد ... اگــر فرد جواني چنين خوابي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه فريب زني ra خواهد خورد .

  3ـ ديدن كلاغ مرده در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در آيندة نزديك be بيماري سختي دچار خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE