تعبیر خواب کف دست

 

 • تعبیر خواب کف دست
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کف دست » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کف دست

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كف ها بر هم مي شود؛ دليل كه از خويشان مفارقت كند و نيز گويند در آنجا عروسي بود. اگــر بيند كه كف ها خسته بود؛ دليل كه از سفر بازماند. اگــر درخواب كفهاي خود گشاده بيند و قوي؛ دليل فراخ دستي او بود. اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل تنگدستي بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  دين كف درخواب بر شش وجه بود.

  اول: فراخ دستي ( دارايى و بى نيازى).

  دوم: مال.

  سوم: رياست.

  چهارم: فرزند.

  پنجم: دليري.

  ششم: زني خواستن be حرام ( نكاح بازنى بطور حرام و نامشروع).

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE