تعبیر خواب کفن

 

 • تعبیر خواب کفن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کفن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کفن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس معروف بود؛ دليل رنج و بلا بود. اگــر بيند كه كفن از مرده بكند؛ دليل كه در دنيا طرف آن مرده جويد. اگــر بيند كه او مردگان راكفن مي كند؛ دليل كه از مرده مال حرام بدست آورد؛ اگــر بيننده مفسد بود؛ منافق باشد و بد دين.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كفن در خواب ؛ نشانة بيمار شدن و تحمل اضطراب و نگراني مربوط be آن مي باشد ... كسادي در كار راه خواهد يافت ؛ و توطئه افراد بد نيت be شما آسيب خواهد رساند .

  2ـ ديدن اجساد كفن پوش در خواب ؛ نشانة بداقبالي و بدبختي اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد كفن از روي جسدي كنار زده مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه مشاجرات و اختلافات be جدايي منجر خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE