تعبیر خواب کفش

 

 • تعبیر خواب کفش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کفش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کفش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كفش درخواب؛ دليل زن بود. اگــر بيند كفش نو در پاي كرد؛ دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگــر درخواب كفش خود ra سيه بيند؛ دليل كه آن زن توانگر بود. اگــر كفش ra سبز بيند؛ دليل كه آن زن مستوره بود. اگــر كفش ra سرخ بيند؛ دليل كه آن زن معاشر بود. اگــر زرد بيند؛ دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كفش درخواب بر هفت وجه بود.

  اول: زن.

  دوم: خادم.

  سوم: كنيزك.

  چهارم: قوت و نيرومندي.

  پنجم: معيشت.

  ششم: مال.

  هفتم: سفر(مسافرت).

  ديدن كفش درخواب؛ دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کفش در خواب ما زن اســت و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي اســت ke شوهر اصل کلي آن است. اگــر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما be همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي اســت be روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگــر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند. اگــر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه be لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شــود و چـنـانـچه مرد مجردي اين خواب ra ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود. اگــر مردي در خواب ببيند کفش پايش ra مي زند ba همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگــر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کــنــد ke قادر be بر آوردن آن نيست. اگــر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش be او خيانت مي کــنــد و اگــر ببيند کفشش آن قدر فرسوده اســت ke نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود. اين تعابير براي زنان نيز هست ba اين تفاوت ke کفش زن be زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کــنــد و تنها شوهرش مطرح نيست. خانم آيتانوس مي گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن اســت be همين علت مردان غربي کفش خود ra بدون جعبه مي خرند و be خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند ke حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره اي طنز آميز be اين نکته اســت ke مردان غربي ba مادر زن خويش رابطه صميمانه و خوبي ندارند و در مغرب زمين بسياري از جدايي ها be علت وجود مادر زن اتفاق مي افتد امــا زنان آسيائي داماد خويش ra مانند پسر خود دوست دارند و be او محبت مي کنند. باز هم خانم اتيانوس مي گفت: – اگــر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کــنــد شده شوهرش بيکار مي شــود و اگــر زني ببيند ke کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.

  مؤلف گويد :

  ديدن خواب کفش be معني جنس مؤنث مي باشد وکفش هــر کس مربوط be فاميلهاي درجه اول مونت آن شخص مي باشد

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگــر در آورد زن طلاق دهد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كفشي كثيف و پاره داريد ؛ نشانة آن اســت كه ba رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از ديگران ؛ دشمناني براي خود خواهيد ساخت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد be كفشهايتان واكس سياه زده ايد ؛ علامت آن اســت كه امور زندگي be خوبي پيش خواهد رفت و واقعة مهمي باعث رضايت خاطر شما خواهد شــد .

  3ـ خريدن كفشهاي نو در خواب ؛ نشانة آن اســت كه تغييراتي سودمند در زندگي شما رخ خواهد داد ... اگــر خواب ببينيد كفشهاي نو ؛ پاي شما ra مي زنند ؛ نشانة آن اســت كه دوستان هم كار و خوشگذران ؛ شما ra مورد ريشخند قرار خواهند داد .

  4ـ اگــر در خواب متوجه شويد بند كفشهاي خود ra نبسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه ba ديگران be مشاجره و دعوا خواهيد پرداخت .

  5ـ گم كردن كفش در خواب ؛ نشانة طلاق و جدايي از همسر اســت .

  6ـ اگــر خواب ببينيد شب هنگام كسي كفشهاي شما ra ربوده اســت ؛ نشانة آن اســت كه در كاري ضرر خواهيد كرد ؛ ولي در كار ديگر منفعت خواهيد برد .

  7ـ اگــر دختري خواب ببيند كسي از كفشهاي او تعريف مي كند ؛ نشانة آن اســت كه بايد بيشتر مراقب افرادي باشد كه تازه ba آنها آشنا شده اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE