تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب کفش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کفش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کفش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر درخواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كفش درخواب بر هفت وجه بود.

  اول: زن.

  دوم: خادم.

  سوم: كنيزك.

  چهارم: قوت و نيرومندي.

  پنجم: معيشت.

  ششم: مال.

  هفتم: سفر(مسافرت).

  ديدن كفش درخواب، دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است. اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند. اگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود. اگر مردي در خواب ببيند کفش پايش را مي زند با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کند که قادر به بر آوردن آن نيست. اگر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش به او خيانت مي کند و اگر ببيند کفشش آن قدر فرسوده است که نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود. اين تعابير براي زنان نيز هست با اين تفاوت که کفش زن به زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کند و تنها شوهرش مطرح نيست. خانم آيتانوس مي گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن است به همين علت مردان غربي کفش خود را بدون جعبه مي خرند و به خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره اي طنز آميز به اين نکته است که مردان غربي با مادر زن خويش رابطه صميمانه و خوبي ندارند و در مغرب زمين بسياري از جدايي ها به علت وجود مادر زن اتفاق مي افتد اما زنان آسيائي داماد خويش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت مي کنند. باز هم خانم اتيانوس مي گفت: – اگر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بيکار مي شود و اگر زني ببيند که کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.

  مؤلف گويد :

  ديدن خواب کفش به معني جنس مؤنث مي باشد وکفش هر کس مربوط به فاميلهاي درجه اول مونت آن شخص مي باشد

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر خواب ببينيد كفشي كثيف و پاره داريد ، نشانة آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از ديگران ، دشمناني براي خود خواهيد ساخت .

  2ـ اگر خواب ببينيد به كفشهايتان واكس سياه زده ايد ، علامت آن است كه امور زندگي به خوبي پيش خواهد رفت و واقعة مهمي باعث رضايت خاطر شما خواهد شد .

  3ـ خريدن كفشهاي نو در خواب ، نشانة آن است كه تغييراتي سودمند در زندگي شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببينيد كفشهاي نو ، پاي شما را مي زنند ، نشانة آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران ، شما را مورد ريشخند قرار خواهند داد .

  4ـ اگر در خواب متوجه شويد بند كفشهاي خود را نبسته ايد ، نشانة آن است كه با ديگران به مشاجره و دعوا خواهيد پرداخت .

  5ـ گم كردن كفش در خواب ، نشانة طلاق و جدايي از همسر است .

  6ـ اگر خواب ببينيد شب هنگام كسي كفشهاي شما را ربوده است ، نشانة آن است كه در كاري ضرر خواهيد كرد ، ولي در كار ديگر منفعت خواهيد برد .

  7ـ اگر دختري خواب ببيند كسي از كفشهاي او تعريف مي كند ، نشانة آن است كه بايد بيشتر مراقب افرادي باشد كه تازه با آنها آشنا شده است .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : ديدن ـ کفش « تعبیر » ، آسيائي آشنا آميز آن آنلي آنها آورد آوردن آيتانوس اتفاق اتيانوس اختلاف ادامه از ازدواج است اشاره اصل افتد افرادي السلام اما امام امور انتقادات او اول اي ايد اين اگر با باز باشد باشد باعث بايد ببيند ببينيد بخرد بخواهد بد بدون بر براي برای برد برند بسياري بند به بود بود بود اول بيتون بيشتر بيمار بيمارگونه بيند بيند، بيننده بيکار بپوشد تازه تعابير تعبیر تعريف تغييراتي تفاوت تقاضائي تنها تهراني تواند توانگر جدا جدايي جديد جعبه جعفر جنس حتما حضرت خادم سوم خاطر خانم خانمي خانه خانوادگي خرند خريدن خلق خو خواب خواهد خواهند خواهيد خوبي خود خوشگذران خويش خيانت داد دارند داريد داشته داماد دختري در درجه درخواب درخواب، دشمناني دعوا دليل دهد دوست دوستان ديدن ديگر ديگران را رابطه راحت ربوده رخ رضايت رفت رفتار رنج روابط ريشخند زده زرد زمين زن زن دوم زناشوئي زنان زند زندگي زنش زنند زني ساخت سبز سرخ سفر(مسافرت) ديدن سودمند سوراخ سياه سيرين سيه شب شخص شد شده شرقي شما شود شود شوهر شوهرش شويد صاحب صادق صميمانه ضرر طلاق طنز علاقه علامت علت عليه غربي فاميلهاي فرسوده فرمائید فرمايد قادر قدر قرار قسمت قوت كار كاري كثيف كرد كرد، كردن كسي كفش كفشهاي كفشهايتان كفشي كند كند كنيزك چهارم كنيزكي كه لنگه مؤلف مؤنث ما مادر مال هفتم مانند متوجه مجردي محبت محمدبن مراجعه مراقب مربوط مرد مردان مردانه مردي مستوره مشاجره مشاهده مطرح مطلب مطيعي معاشر معني معيشت ششم مغرب منفعت منوچهر مهمي مورد مونت مى‏ مي ميراث ناآگاهانه نادرست نبسته نبي ندارند نشانة نشانه نصيب نمي نو نوئي نيرومندي پنجم نيز نيست نکته نکرده ها هايش هر هست هفت هم همسر همسرتان همسرش همين هنگام و واقعة واكس وجه وجود ولي وکفش يا يوسف پا پاره پاشنه پاي پايش پرداخت پسر پوشيده پيدا پيش چنانچه کج کردن کس کفش کفش کفشش کفششان کفشي کلي کند کنند که کهنگي کوچک گردد گرفتن گفت گم گويد …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کفش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.