تعبیر خواب کفتار

 

 • تعبیر خواب کفتار
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب کفتار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کفتار

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كفتار در خواب ؛ دليل بر زني زشت و پليد بود. اگــر بيند كه كفتاري در خانه او بسته بود؛ دليل كه زني زشت بخواهد و دزديدن در ديدن كفتار در خواب هيچ نباشد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  همان طور ke مي دانيد کفتار جانوري اســت و حشي و مردار خوار و کثيف و متعفن ke ديدنش در خواب خوش يمن نيست. در موارد ديگر نيز اين نکته ra نوشته ام ke اساس تعبير بر ادراک شما قرار مي گيرد نه آن چــه واقعا اســت و شما در خواب مي بينيد. مثلا مــمــکن اســت شما در خواب کفتاري ببينيد و نشناسيد و ندانيد ke آن جانور کفتار اســت و حتي احتمال دارد کفتار ra be جاي سگ بگيريد. صبح فردا آن چــه تعبير بر آن انــجـام مي شــود سگ اســت نه کفتار. متقابلا مــمــکن اســت سگي ra در خواب ببينيد ke بي آزار از کنارتان مي گذرد ولي شما وحشت زده گمان کنيد ke آن حيوان کفتار است. صبح فردا آن چــه تعبير بر اساس آن انــجـام مي گيرد کفتار اســت نه سگ زيرا شما سگ ra کفتار گرفته ايد. اينجا نيز ادراک شما معيار تعبير است. اين مقدمه ra نوشتم ke اگــر کفتار ra be رويت نمي شناسيد و نمي دانيد چگونه جانوري اســت مهم نيست. آن چــه اهميت دارد برداشت شما است. اگــر کفتاري در خواب ببينيد و بدانيد کفتار اســت و از آن بترسيد خوب نيست. ميمنت و شگون ندارد. اگــر بيننده خواب کفتاري ببيند و کفتار در خواب be طرف او بيايد نيکو نيست چرا ke خواب او مي گويد حادثه اي براي بيننده خواب اتفاق مي افتد و بر اوست ke در روزهاي آينده محتاط باشد و خويشتن ra حفظ کند. اگــر کفتاري در خواب ببينيد ke پشتش be طرف شما باشد؛ بگذرد و دور شــود خوب اســت چــون خطري از شما دور مي شــود ولي اگــر کفتار ra be سمت خود ببينيد و be شما نزديک شــود و حمله کــنــد خوب نيست. نگاه کردن در چشم کفتار نيز يمن ندارد؛ اگــر در خواب کفتار ra بکشيد بر دشمني مرگ آفرين چيره مي شويد و اگــر کفتار از شما بگريزد خطري ra دفع کرده ايد. برخي از معبران کفتار ماده ra زني پير دانسته اند ke اساس زندگي بيننده خواب ra be هم مي ريزد. be هــر حال ديدن کفتار در خواب شئامت دارد.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کفتار دشمن مکر be وي کــنــد وگوش be حرفش دهد

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE