تعبیر خواب کعبه

 

 • تعبیر خواب کعبه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کعبه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کعبه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هــر زيادت و نقصان كه در آن بيند؛ دليل بر خليفه بود. اگــر بيند كه طواف كعبه مي كرد؛ دليل بر صلاح دين او بود و از خليفه فائده يابد. اگــر بيند كه احرام بسته بود و روي در كعبه داشت؛ دليل be زيادتي صلاح او بود. اگــر بيند كه سراي او كعبه بود و مردم آنجا ra زيارت مي كردند؛ دليل كه امانت مردم كند و حرمت يابد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر پادشاهي در خواب بيند كه be كعبه رفت؛ دليل كه از جانب حق تعالي بزرگيش زياده گردد. اگــر بيند كه كعبه بيفتاد يا بسوخت؛ دليل كه حال خليفه تباه گردد. اگــر بيند كه دركعبه بود؛ دليل كه از شر دشمن ايمن گردد. اگــر بيند كه روي be حجر الاسود نهاد؛ دليل كه حج بگذارد. اگــر بيند كه بر بام كعبه بود؛ دليل كه بيننده بدمذهب بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كعبه در خواب بر چهار وجه است.

  اول: خليفه.

  دوم: امام.

  سوم: ايمان.

  چهارم:امنيت و ايمني.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن رفتن be کعبه و ايمني وسلامت بود

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE