تعبیر خواب کشمش

 

 • تعبیر خواب کشمش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کشمش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کشمش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت بيند. اگر بيند كشمش به كسي داد، دليل است راحتي به وي رساند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند كشمش به خروار درخانه بود، دليل است مال تمام حاصل نمايد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كشمش درخواب بر سه وجه است.

  اول: منفعت.

  دوم: مال حلال.

  سوم: كسب و معيشت.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کشمش : دعوا در همسايگي

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن ميوه هائي خشک چون مويزو کشمش و مانند آن نيکوئي باشددوستان در حق او گويند

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE