تعبیر خواب کشتن

 

 • تعبیر خواب کشتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کشتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کشتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر درخواب بيند كه او ra بكشتند؛ دليل كه عمرش دراز شود. اگــر ديد كسي ra بكشت بي آن كه سرش ra از تن ببريد؛ دليل كه منفعتي بدان كس رساند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد او ra گروهي بكشتند؛ دليل منفعت است. اگــر ديد شخصي او ra بكشت be ظلم؛ دليل كه بيننده مظلوم اســت و حق تعالي كسي ra be او بگمارد تا مكافات ان باز كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد فرزند خود ra بكشت؛ دليل كه روزي حلال يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر ديد ستوري(چهارپا) يا جانوري يا چيزي ديگر ra بكشت؛ دليلكه برخصم (دشمن)غالب شود.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کشتن

  کشتن کسي : خود ra عصباني نکنيد

  کشته شدن: شما يک قرباني يا يک فداکاري خواهيد کرد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد فردي ؛ ديگري ra مي كشد ؛ علامت آن اســت كه be اشتباهاتي كه ديگران در زندگي انــجـام مي دهند تأسف خواهيد خورد و كشتارهاي خشونت آميز شما ra تحت تأثير قرار خواهد داد .

  2ـ اگــر در خواب مرتكب قتل شويد ؛ نشانة آن اســت كه درگير ماجرايي نادرست خواهيد شــد و كارتان be رسوايي خواهد كشيد .

  3ـ اگــر در خواب كسي شما ra be قتل برساند ؛ نشانة آن اســت كه دشمنانِ پنهاني براي پيروزي و غلبه بر شما تلاش مي كنند .

  4ـ اگــر خواب ببينيد براي دفاع از خود جانوري درنده ra مي كشيد ؛ علامت آن اســت كه be مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE