تعبیر خواب کری

 

 • تعبیر خواب کری
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کری

   

  به خواب ديدن؛ دليل درويشي است.

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كري be خواب؛ دليل بر تباهي دين اســت و نامرادي در دنيا.

  ديدن كري be خواب دليل بر مردي منافق است.

  بعضي گويند فتنه و مصيبت است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن كري be خواب؛ دليل بر بينائي اســت و بستگي كارها. اگــر كري ديد كه شنوا شد؛ دليل كه كارهاي بسته بر وي گشاده شــود be مراد رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كري بر چهار وجه است.

  اول: درويشي( فقرو تنگدستى).

  دوم: تباهي .

  سوم: غم واندوه.

  چهارم: بستگي كارها ( بسته شدن امور و كارها).

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE