تعبیر خواب کره

 

 • تعبیر خواب کره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کره

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کره – خوراکي

  خوردن : عدم توافق ba دوستان

  توليد کره : نگراني

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كرة تازه و طلايي رنگ مي خوريد ؛ نشانة سلامت و تندرستي و اينكه نقشه هايتان عملي مي شــونــد ؛ ديدن چنين خوابي نشانة ثروت و دانش نيز هست .

  2ـ خوردن كرة فاسد در خواب ؛ نشانة آن اســت كه براي انــجـام دادن كاري بزرگ داشتن توانايي لازم اســت .

  3ـ فروش كره در خواب ؛ نشانة بردن منفعتي اندك اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE