تعبیر خواب کرفس

 

 • تعبیر خواب کرفس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کرفس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کرفس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب ديد كرفس بي وقت خورد؛ دليل كه غمگين و مستمند شــود و بعضي گويند: اگــر كرفس ديد و نخورد اندوه كمتر بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خوردن کرفس در خواب غم و اندوه اســت چــه be وقت و فصل باشد و چــه بي هنگام ولي ديدن کرفس be خصوص اگــر تازه و سبز باشد طراوت و سرسبزي و فرح و انبساط است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن ساقه هاي ترد و تازة كرفس ؛ در خواب نشانة آن اســت كه be بزرگترين آرزوهاي خود دست مي يابيد .

  2ـ اگــر ساقه هاي كرفس ra در حال فساد و گنديدگي ببينيد ؛ دلالت بر فوت يكي از اعضاي خانوادة شما دارد .

  3ـ خوردن كرفس در خواب ؛ نشانة لبريز شدن از عشق و محبت اســت .

  4ـ اگــر زني خواب ببيند ba همسر خود كرفس مي خورد ؛ نشانة آن اســت كه be زودي ثروت كلاني be دست مي آورد .

  5ـ اگــر زني خواب ببيند ba كرفس غذايي درست مي كند ؛ علامت آن اســت كه از ولخرجي ها و زياده رويهاي خود در ديگر امور تأسف خواهد خورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE