تعبیر خواب کرباس

 

 • تعبیر خواب کرباس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کرباس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کرباس

   

  جانوري اســت كه be تازي او ra برص خوانند و ديدن وي در خواب؛ دليل بر مردي اســت كه در ميان مردم فساد اندازد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن کرباس در خواب چندان خوب نيست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد. اين تعبير براي ما مسلمانان اســت و براي ملل و اقوام و مذاهب ديگر نيست چــه بسا در خوابنامه هاي غربي مقابل کلمه کرباس تاويل ديگري نوشته باشند. برداشت ما از کرباس be اين علت متفاوت اســت ke اولا کرباس کم بهاترين پارچه اســت و معمولا فقرا از آن لباس مي دوختند و مي پوشيدند دوم آنکه ba کرباس کفن مي کنند. اين دو تصور ke در عمق ذهن ما وجود دارد زايل نشدني اســت لذا در خواب هايي ke مي بينيم يا نشان فقر اســت يا گوياي غم و اندوه و گريه و ماتم. چـنـانـچه بيننده خواب در خواب ببيند ke لباس گشادي از کرباس پوشيده اندوهگين مي شود. اگــر لباس گشاد کرباسي رنگ زرد داشته باشد از بيماري خبر مي دهد. پوشيدن لباسي تنگ از کرباس در خواب گوياي اين اســت ke در فشار و مضيقه قرار مي گيريم. فروختن و خريدن کرباس نيز همين تعبير ra دارد.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  کرباس و ريسمان پنبه و گندم روزي حلال بود بعضي گويند اندک غم بود

  ديدن پنبه و کرباس و مانند آن حشمت زياد شود

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE