تعبیر خواب کراوات

 

 • تعبیر خواب کراوات
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کراوات » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کراوات

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن کراوات در خواب تظاهر be تشخص و نوعي رياکاري است. تعبير خاصي ندارد و چـنـانـچه در خواب هاي خويش کراوات ديديم بايد شرايط و اجزا ديگر تشکيل دهنده خواب ra نيز be حساب آورده و بعد تعبير درست آن ra دريافت کنيم. اگــر در خواب ببينيد لباس مرتبي پوشيده ايد ولي کراوات زشتي be گردن بسته ايد کاري مي کنيد ke ديگران be شما توجه مي کـنـنـد و درباره شما بد مي گويند. اگــر در خواب ببينيد لباس نامرتب be تن داريد امــا کراواتي گران بها و ابريشمين be گردن بسته ايد خواب شما مي گويد ke رياکاري مي کنيد؛ تظاهر be خوب بودن مي کنيد و خوشتن ra غير از آنچه واقعا هستيد نشان مي دهيد. اگــر در خواب ببينيد ke چندين کراوات ra be هم گره زده و ba آن چيزي مثل ريسمان درست کرده ايد تا از آن be جاي طناب استفاده کنيد نشان آن اســت ke آبروي خويش ra در گروي کاري نامطمئن قرار مي دهيد. ريسک مي کنيد و حيثيت و اعتبارتان ra be خطر مي اندازيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE