تعبیر خواب کتان

 

 • تعبیر خواب کتان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کتان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کتان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كتان در خواب مال حلال است. امــا منفعت آن كمتر از پنبه اســت و پوشيدن جامه كتان؛ دليل مبارك است. اگــر بيند تخم كتان مي خورد؛ دليل كه مال تمام حاصل كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن کتان در خواب آرامش خيال و آسودگي فکري و راحت جسم اســت و چنان چــه در خواب ببينيد جامه اي از کتان پوشيده ايد نيکو اســت چرا ke خواب شما مي گويد be آرامش مي رسد و فرصت راحت مي يابيد. کاستن کتان نيکو کاري و خدمت be مردم اســت و داشتن تخم کتان نعمت اســت و سود و مال. پنبه صرفا سود و مال و بهره اســت ولي کتان راحت و آسودگي ra اضافه دارد. اگــر در فصل گرم ببينيدجامه اي از کتان پوشيده ايد بهتر از اين اســت ke در فصل سرما کتان در خواب ببينيد. چــه در خواب احساس گرما داشته باشيد و چــه واقعا تابستان و هوا گرم باشد تعبير يکسان اســت ولي اگــر در سرماي زمستان کتان پوشيده باشيد يا در خواب ba وجود اين ke سردتان اســت ببينيد کتان بر تن داريد نشان کار باطل و تلاش بيهوده است. خواب شما مي گويد يا براي خودتان کاري مي کنيد ke نتيجه نمي گيريد يا خدمتي be ديگران مي کنيد ke آن ها قدر خدمت شما ra نمي دانند و براي کارتان ارج و ارزش قايل نيستند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE