تعبیر خواب کتاب

 

 • تعبیر خواب کتاب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کتاب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کتاب

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي در خواب بيند كتابي مي خواند؛ دليل كه راه دين گزيند و كارهاي بسته بر وي گشاده شــود اگــر بيند كتاب اخبار بر حديث مي خواند؛ دليل كه مقرب پادشاه شود؛ اگــر بيند كتاب فقه مي خواند؛ دليل كه ازناكردني بازايستد. اگــر بيند اصول مي خواند؛ دليل كه be كاري مشغول شــود و فايده ديني يابد. اگــر ديد كتاب قصص مي خواند؛ دليل كه be قصه هاي انبياء و اولياء حريص بود. اگــر بيند كتاب ملوك و سلاطين مي خواند؛ دليل ملامت است. اگــر ديد حكمت مي خواند؛ دليل كه قران خواند. اگــر ديد نحو مي خواند؛ دليل be شغل دنيائي مشغول شود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كتاب شعر مي خواند؛ دليل كه كاري كند و مردمان او ra ملامت نمايند. اگــر ديد كتاب حساب مي خواند؛ دليل كه همواره اندوهگين شود. اگــر افسانه و مضاحك مي خواند؛ دليل كه غيبت مردم كند و رسوا شود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران نوشته اند اگــر کسي در خواب ببيند کتاب حساب مي خواند غمگين مي شــود و چنان چــه افسانه و مضحک بخواند غيبت مردم مي کــنــد و چيزهاي ديگري در همين زمينه ke زياد پايه علمي نمي تواند داشته باشد. کتا ب در خواب هاي ما انعکاسي اســت از علاقه be دانستن يا تاسف و اندوه ما از آن چــه نياموخته ايم. کساني هستند ke کتاب جزئي از زندگي روزانه ايشان اســت مثل نويسندگان؛ معلمان؛ دانشمندان؛ محققان و بالاخره ناشران. اين مردم ba کتاب زندگي مي کنند. اين ها اگــر کتاب در خواب ببينند خوابشان تعبير تعيين کننده يي ندارد. امــا ديگران ke ba کتاب آميختگي زياد ندارند و be ندرت اتفاق مي افتد لاي کتابي ra بگشايند اگــر کتاب ببينند بايد be دنبال تعبير آن باشند. براي اين ها کتاب همان طور ke گفته شــد واکنشي اســت از تمايلشان be دانستن يا تاسفشان از آن چــه نياموخته اند يا نتوانسته اند بياموزند. گاه برخوردهاي ما در زندگي روزانه اين احساس ra در ما be وجود مي آورد ke مثلا مي توانستيم فلان زبان خارجي ra ياد بگيريم ولي وقت صرف نکرديم؛ همين طور دلمان مي خواهد ke بدانيم در آسمان ها چــه مي گذرد؛ اين دو نوع کشش در خواب هاي ما عکس العملي be شکل کتاب ظاهر مي کند. حال اگــر در خواب ببينيد ke کتابي مي خوانيد و از آن خوشتان مي آيد ba دوستي خردمند و آگاه آشنا مي شويد. اگــر ديديد be جائي وارد شديد ke مثل کتاب خانه کتاب هاي زيادي آن جا وجود داشت در جمعي حضور مي يابيد ke از نظر فکري و دانش بر شما امتياز دارند. اگــر ديديد کتابي پاره همراه داريد در جائي ke بايد عقل و فهم شما کار ساز باشد در مي مانيد و نمي توانيد چاره چوئي کنيد. اگــر ديديد کسي کتابي be شما داد يا از کتاب خانه کتابي خريديد يک نفر be شما کمک فکري مي کــنــد و از هدايت دوستي سود مي بريد. اگــر ديديد کتابي ra مي فروشيد دوستي ra از دست مي دهيد. اگــر ديديد کتاب شما ضايع شده يا مثلا در آب افتاده يا سوخته تعبير همان اســت ke دوستي ba شما قطع دوستي مي کند.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کتاب : مصيبت

  کتاب علمي : افتخار بزرگ

  خريد ن کتاب : خبر

  کتابي هديه گرفتن : يک اتفاق غير منتظره

  کتاب سوخته : از دست دادن دوست

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ مطالعة كتاب در خواب ؛ نشانة درستكاري و ثروت اســت .

  2ـ اگــر نويسنده اي خواب ببيند كتابش در حال چاپ شدن اســت ؛ دلالت بر آن دارد كه چاپ كتابش be تأخير مي افتد و ba مشكلاتي در اين راه مواجه مي شــود .

  3ـ اگــر خواب ببينيد براي درك معناي كتابي وقت زيادي تلف مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be دانش و افتخارات بسياري دست خواهيد يافت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد كودكان مشغول مطالعه هستند ؛ دلالت بر تفاهم و هماهنگي رفتار كودكان دارد .

  5ـ مطالعة كتابهاي كهنه در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بايد از شر و بدي بپرهيزيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE