تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب کبک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کبک » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کبک

   

  محمدبن سيرين گويد :

  كبك در خواب؛ دليل بر زني خوبروي باشد يا كنيزكي صاحب جمال. اگــر بيند كبكي بگرفت؛ دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگــر بيند گوشت كبك خورد؛ دليل كه لباسي بــه وي بخشند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند گلوي كبك ببريد؛ دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كبك نر داشت؛ دليل بر پسر باشد و كبك ماده؛ دليل بر زن و كنيزك موافق است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كبك بر چهار و جه است.

  اول: پسر.

  دوم: دوست.

  سوم: رامش كار(رفاه و آسايش).

  چهارم: كام دل يافتن (به کام دل رسيدن).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر مردي مجرد يا جواني ازدواج نکرده در خواب ببيند کبکي دارد؛ يا کبکي را زنده گرفته يا سر بــه دنبال کبکي نهاده تــا او را بــه چنگ آورد و بگيرد بــا زني ممتاز و صاحب جمال ازدواج مي کند. اين تعبير براي دختران دم بخت نيز هست زيرا در خواب قادر نيستيم نرينگي و مادينگي کبک را تشخيص دهيم لذا تعبير براي زن و مرد يکي است. معبران قديمي کبک را زني خوبروي دانسته اند و چـنـانـچه در خواب خويش کبکي ببينيم بــا زني صاحب جمال برخورد خواهيم کرد. چــون کبک در کوهستان و لاي سنگ ها و صخره ها زندگي مي کــنــد بــه ثروت و دارايي دور از دسترس نيز تعبير شده کــه بــا صعوبت بسيار بــه چنگ بيننده خواب مي آيد ولي بيشتر معبران کبک را زن دانسته اند. اگــر بيننده خواب ببيند کــه در خواب گوشت کبک مي خورد از يک زن ممتاز و برجسته مالي بــه دست مي آورد يا بــه هــر طريق از طرف او سود مي برد و بهره مند مي گردد. ابن سيرين مي گويد اگــر بيننده خواب ببيند کــه گوشت کبک مي خورد بزرگي لباس بــه او مي بخشد. از جابر مراکشي نقل شده کــه داشتن کبک نر نشان آوردن پسر اســت و داشتن کبک ماده گوياي آن اســت کــه بيننده خواب صاحب دختر مي شــود يا زني مي گيرد کــه از آن زن چند دختر بــه دنيا مي آيد. اگــر در خواب ببينيد کــه کبکي داريد کــه در حياط خانه شما مي خرامد و دانه بر مي چيند از هم صحبتي و زندگي مشترک بــا زني خوش خوي و آرام و موافق کــه در عين حال خوشگل هم هست متمتع مي گرديد. اگــر در خواب ببينيد کــه کبکي در خانه شما تخم گذاشته صاحب ثروت مي شويد کــه يک زن عامل تحصيل آن اســت و او زني اســت برجسته و زيبا. اگــر در خواب ببينيد کــه کبکي داشته ايد و آن را گم کرده ايد زني خوب روي را از دست مي دهيد و چـنـانـچه چنين زني در زندگي شما نيست زيان مي کنيد و اين زيان بر شما دشوار خواهد بود. از ابراهيم اشعث نقل اســت کــه اگــر ببينيد در خواب گلوي کبکي را بريده ايد بــه طوري کــه خون گلوي کبک را در خواب ببينيد بــا يک دختر ازدواج کرده و زفاف خواهيد داشت. نوشته اند اگــر بيماري در خواب ببيند کــه گوشت کبک مي خورد شفا مي يابد و چـنـانـچه وامداري ببيند گوشت کبک مي خورد مالي بــه دست مي آورد کــه بــا آن هم مي تواند سرمايه کــنــد و هم ديون خويش را بپردازد. بــه هــر حال ديدن کبک در خواب خوب است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كبك در خواب ؛ علامت آن اســت كه در آيندة نزديك اوضاع مناسبي بــه دست مي آوريد تــا ثروتي گرد آوريد .

  2ـ بــه دام انداختن كبك در خواب ؛ علامت آن اســت كه بــه آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

  3ـ كشتن كبك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بخشي از ثروت شما بــه ديگران واگذار خواهد شــد .

  4ـ خوردن گوشت كبك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از افتخارات و شهرت خود بهره خواهيد برد .

  5ـ ديدن كبكها در حال پرواز ؛ علامت پا گذاشتن بــه آينده اي اميد بخش اســت .

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کبک”

  دیدگاه ها بسته شده اند.