تعبیر خواب کبک

 

 • تعبیر خواب کبک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کبک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کبک

   

  محمدبن سيرين گويد :

  كبك در خواب؛ دليل بر زني خوبروي باشد يا كنيزكي صاحب جمال. اگــر بيند كبكي بگرفت؛ دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگــر بيند گوشت كبك خورد؛ دليل كه لباسي be وي بخشند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند گلوي كبك ببريد؛ دليل كه دختري ra دوشيزگي ببرد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كبك نر داشت؛ دليل بر پسر باشد و كبك ماده؛ دليل بر زن و كنيزك موافق است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كبك بر چهار و جه است.

  اول: پسر.

  دوم: دوست.

  سوم: رامش كار(رفاه و آسايش).

  چهارم: كام دل يافتن (به کام دل رسيدن).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر مردي مجرد يا جواني ازدواج نکرده در خواب ببيند کبکي دارد؛ يا کبکي ra زنده گرفته يا سر be دنبال کبکي نهاده تا او ra be چنگ آورد و بگيرد ba زني ممتاز و صاحب جمال ازدواج مي کند. اين تعبير براي دختران دم بخت نيز هست زيرا در خواب قادر نيستيم نرينگي و مادينگي کبک ra تشخيص دهيم لذا تعبير براي زن و مرد يکي است. معبران قديمي کبک ra زني خوبروي دانسته اند و چـنـانـچه در خواب خويش کبکي ببينيم ba زني صاحب جمال برخورد خواهيم کرد. چــون کبک در کوهستان و لاي سنگ ها و صخره ها زندگي مي کــنــد be ثروت و دارايي دور از دسترس نيز تعبير شده ke ba صعوبت بسيار be چنگ بيننده خواب مي آيد ولي بيشتر معبران کبک ra زن دانسته اند. اگــر بيننده خواب ببيند ke در خواب گوشت کبک مي خورد از يک زن ممتاز و برجسته مالي be دست مي آورد يا be هــر طريق از طرف او سود مي برد و بهره مند مي گردد. ابن سيرين مي گويد اگــر بيننده خواب ببيند ke گوشت کبک مي خورد بزرگي لباس be او مي بخشد. از جابر مراکشي نقل شده ke داشتن کبک نر نشان آوردن پسر اســت و داشتن کبک ماده گوياي آن اســت ke بيننده خواب صاحب دختر مي شــود يا زني مي گيرد ke از آن زن چند دختر be دنيا مي آيد. اگــر در خواب ببينيد ke کبکي داريد ke در حياط خانه شما مي خرامد و دانه بر مي چيند از هم صحبتي و زندگي مشترک ba زني خوش خوي و آرام و موافق ke در عين حال خوشگل هم هست متمتع مي گرديد. اگــر در خواب ببينيد ke کبکي در خانه شما تخم گذاشته صاحب ثروت مي شويد ke يک زن عامل تحصيل آن اســت و او زني اســت برجسته و زيبا. اگــر در خواب ببينيد ke کبکي داشته ايد و آن ra گم کرده ايد زني خوب روي ra از دست مي دهيد و چـنـانـچه چنين زني در زندگي شما نيست زيان مي کنيد و اين زيان بر شما دشوار خواهد بود. از ابراهيم اشعث نقل اســت ke اگــر ببينيد در خواب گلوي کبکي ra بريده ايد be طوري ke خون گلوي کبک ra در خواب ببينيد ba يک دختر ازدواج کرده و زفاف خواهيد داشت. نوشته اند اگــر بيماري در خواب ببيند ke گوشت کبک مي خورد شفا مي يابد و چـنـانـچه وامداري ببيند گوشت کبک مي خورد مالي be دست مي آورد ke ba آن هم مي تواند سرمايه کــنــد و هم ديون خويش ra بپردازد. be هــر حال ديدن کبک در خواب خوب است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كبك در خواب ؛ علامت آن اســت كه در آيندة نزديك اوضاع مناسبي be دست مي آوريد تا ثروتي گرد آوريد .

  2ـ be دام انداختن كبك در خواب ؛ علامت آن اســت كه be آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

  3ـ كشتن كبك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بخشي از ثروت شما be ديگران واگذار خواهد شــد .

  4ـ خوردن گوشت كبك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از افتخارات و شهرت خود بهره خواهيد برد .

  5ـ ديدن كبكها در حال پرواز ؛ علامت پا گذاشتن be آينده اي اميد بخش اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE