تعبیر خواب کاغذ

 

 • تعبیر خواب کاغذ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاغذ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاغذ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كاغذ سفيد و پاكيزه داشت؛ دليل كه be قدر آن مال يابد. اگــر بيند كاغذ او در آب افتاد يا بسوخت؛ دليل نقصان مال است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر در خواب ديد كاغذ بسيار داشت؛ دليل كه در علم و فضل شهرت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كاغذ در خواب بر سه وجه است.

  اول: مال حلال.

  دوم: كسب و معيشت (کسب معاش).

  سوم: كام يافتن (کاميابي).

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE