تعبیر خواب کاشی

 

 • تعبیر خواب کاشی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاشی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاشی

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ديديد ke مقداري کاشي منقش داريد مالي گران صاحب خواهيد شد. چـنـانـچه ببينيد تعدادي کاشي در بغل داريد ke نمي توانيد روي دست هاي خويش آن ra حفظ کنيد مالي اســت ke قادر be نگهداري آن نيستيد و موجب زحمت شما مي شود. اگــر در خواب ببينيد ke تعدادي کاشي be شما مي دهند ميراثي be شما خواهد رسيد مخصوصا اگــر در عالم خواب ببينيد ke کاشي ها کهنه و مصرف شده و از ديوار و زمين کنده هستند. اگــر کاشي ها نو و مصرف ناشده باشند سودي اســت ke عايدتان مي گردد. اگــر ببينيد ديواري کاشي کاري بوده و کاشي هاي آن کنده شده و آن ديوار و آن محل be شما تعلق دارد be مال شما دست درازي مي شــود و be آبرويتان لطمه وارد مي آورند. اگــر ببينيد تعدادي کاشي داريد و مي خواهيد زمين يا ديواري ra کاشي کنيد زياني ra جبران مي کنيد و چـنـانـچه آن محل be شما تعلق داشته باشد جبران مافات مي کنيد. اگــر در خواب ببينيد جائي يک کاشي کنده شده و شما ديگري جاي آن مي نهيد تاوان خواهيد داد. اگــر در خواب ببينيد جائي يک کاشي کنده شده و يک کاشي نا هم رنگ be جاي آن نصب کرده اند be شما دروغ مي گويند يا اتهام مي زنند يا زيان مالي وارد مي آورند ke اثر آن مثل کاشي ناهم رنگ باقي مي ماند و مشخص است.کاشي چــون شيئي ارزنده اســت مال گران تعبير مي شــود و چــون اثري اســت هنري و دير پا ke عمري طولاني دارد و مالي اســت ke اگــر be دست آيد براي be دست آورنده خود باقي مي ماند. در اين حالت هم فقدانش دشوار اســت و هم نقصانش ra be گراني و زحمت بايد جبران کرد. از طرف ديگر کهنگي آن be ميراث تعبير مي شود. روي هم رفته ديدن کاشي در خواب نيک اســت و اين نوع روياها ra هــر چــه خود be فال نيک بگيريم اثر رواني بهتري دارد ke be مقاومت ما مي افزايد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE