تعبیر خواب کاسه

 

 • تعبیر خواب کاسه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاسه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاسه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كاسه چوبين be خواب؛ چــون خوردني در وي است؛ دليل كه از سفر روزي حلال يابد. اگــر كاسه ra تهي بيند؛ دليل بر فروماندگي بود. ديدن كاسه در خواب؛ دليل بر خادمي اســت كه بر دست او خيرات برود؛ امــا كاسه سيمين و زرين چــون خوردني در وي بود؛ دليل بر روزي حرام بود و كاسه قلعي و سفيدروي؛ دليل بر روزي شبهت زده و كاسه آبگينه؛ دليل بر زن بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند در كاسه چيزي خوش بود و بخورد؛ دليل منفعت است. اگــر چيزي ترش بود؛ دليل غم و اندوه اســت و ديدن كاسه تهي در خواب؛ دليل بر فروماندگي و مفلسي است. اگــر بيند كه در كاسه‏ ى آبگينه be زن خويش آب داد؛ و كاسه‏ ى آبگينه ra نسبت be جوهر زنان كرده ‏اند و آب كه در كاسه‏ ى آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادر بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ديديد ke ba ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد ke جشن و سرور be شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد. اگــر ديديد يکي در مقابل شما ba ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي نوشد مجذوب کاري مي شويد ke فکر مي کنيد انــجـام آن be سود شما مي تواند باشد.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن كاسة بلور در خواب ؛ علامت آن اســت كه از شيرين ترين اوقات زندگي و بهترين لذتها بهره مند خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد از كاسه بلور مايعي مي نوشيد ؛ علامت آن اســت كه be زودي از عشقي پنهان مطلع خواهيد شــد .

  3ـ ديدن كاسه بلور شكسته در خواب ؛ علامت آن اســت كه در اثر حادثه اي اندوهگين خواهيد شــد .

  4ـ اگــر دختري در خواب كاسه اي بلوري هديه بگيرد ؛ علامت آن اســت كه be عزيزترين آرزوهاي خود دست خواهد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE