تعبیر خواب چکمه

 

 • تعبیر خواب چکمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چکمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چکمه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  برخي از معبران نوشته اند ke چکمه زن قدرتمند و مال دار اســت ke مي تواند شوهرش ra در زندگي be پيروزي هاي بزرگ برساند. جمعي ديگر از معبران معتقدند ke چکمه قدرت و هيبت مرد اســت و عاملي اســت ke قدرت و شوکت مرد ra تاکيد مي کــنــد و جلوه مي دهد. چکمه براي زن نيز شوکت و آبرو اســت و اعتبار و ارزشي ke در خانه و خانواده و بين زنان ديگر دارد و چـنـانـچه شاغل باشد شغل و حرفه او است. اگــر چکمه سياه باشد شوکت و بزرگي است. اگــر زرد باشد غم و بيماري اســت و اگــر سرخ باشد خشم و غضب و هيجان است. ديدن چکمه ba رنگ هاي غيرمتعارف در خواب خوب نيست.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  چکمه

  چکمه نو : خبرهاي خوشايند

  خيلي تنگ : زندگي مشکل

  چکمه مستعمل : کسي شما ra آزار خواهد داد

  خريدن چکمه : جاده در انتظار شماست

  پاک کردن آن : عشق

  هديه کردن آن : ضرر و زيان

  تعمير کردن چکمه : انــجـام کارهاي خير

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب چكمة خود ra در پاي ديگري ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه رقيبي معشوق شما ra مجذوب خود مي كند .

  2ـ ديدن پوشيدن چكمه اي نو در خواب ؛ علامت آن اســت كه در معاملات خود پيروز مي شويد ... يا نشانة آن اســت كه سرپرست خانواده طلب دستمزد بيشتري از شما مي كند .

  3ـ ديدن چكمة كهنه و پاره در خواب ؛ نشانة آن اســت كه دامي بر سر راه شما پهن شده اســت ؛ ممكن اســت be بيماري مبتلا شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE