تعبیر خواب چوگان زدن

 

 • تعبیر خواب چوگان زدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چوگان زدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چوگان زدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند چوگان در دست داشت و گوي مي زد؛ دليل كه آن چــه مي جويد؛ يابد و قدر و منزلت بيابد؛ امــا در دين و طاعت سست است.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر چوگان ra در خواب بدست پادشاهي ديد؛ دليل كه بر دشمنان ظفر يابد و چوگان چــون در دست مردم عامه بيند؛ دليل كه ba مردم جنگ و خصومت كند و سخن زشت شنود و از قبل زنان و معبران تشبيه كرده اند چوگان ra be زنان.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چوگان گسستگي و پريشاني اســت و از اين خانه be آن خانه رفتن و از اين شهر be آن شهر شدن. اگــر ببينيد ke خودتان سوار بر اسب هستيد و چوگان بازي مي کنيد موقعيت خوبي داريد ke اگــر در حفظ آن نکوشيد گرفتار پشيماني مي شويد. اگــر ديگري بازي مي کــنــد و شما تماشاگر هستيد احتمال تزلزل و خطر هست. اگــر گويي ke زده شده پيش پاي شما بيفتد خوب اســت ولي اگــر گويي بزنيد ke از شما دور شــود و ببينيد خوب نيست. اگــر گوي ra گرفتيد مسئوليتي متوجه شما مي شود. چـنـانـچه قاضي هستيد راي مهمي بايد صادر کنيد؛ کاسب هستيد بايد ريسک کنيد و سرمايه ra be خطر بياندازيد و اگــر دختر هستيد بايد اتخاب کنيد. اگــر be دنبال گوي برويد و بتازيد تحولي در زندگيتان پديد مي آيد. be هــر حال ديدن چوگان و گوي چــه خود بازيگر باشيد و چــه تماشاچي نشان از آشفتگي و پريشاني کارهاست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE