تعبیر خواب چوب

 

 • تعبیر خواب چوب
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب چوب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چوب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چوب در خواب ديدن؛ نفاق اســت و بعضي از معبران گويند: چوب در خواب مردي اســت كه در نفاق است. اگــر بيگانه be وي دهد آن كس ba وي نفاق كند و چوب كج در خواب ديدن؛ تاويل آن در خواب؛ چــون تاويل چوب راست است. اگــر چوب كج بود؛ كه سوختن ra شايد؛ مرد منافق اســت و دروغگو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چوب در خواب تباين و اختلاف و نفاق و دودستگي و چيزهائي اســت از اين دست. چوب در خواب انساني اســت منافق و دروغ گو ke بدون هيچ سود و ثمري دروغ مي گويد و نفاق ايجاد مي کــنــد و تحت هيچ شرايطي رام نمي شود.اين نوع اشخاص در خواب هاي ما be صورت چوب و تخته تجسم مي يابند. be خصوص چوب هائي ke ناهمواري و شکاف و ترک خوردگي و فاق دارند و يا اين ke کج و معوج هستند ke جز be آتش صاف نمي شوند. چوب ra در خواب در انواع و اشکال مي توان ديد و ba توجه be تاويل فوق تعبير خواب دشوار نيست. روي هم رفته اشيا چوبي و مبلمان و اشيامنقولي ke از چوب ساخته مي شــونــد در خواب هاي ما وبال هستند مگر در چوبي ke تعبير جداگانه دارد. چوب و تخته و الوار وبال و گرفتاري و مردم منافقند. اگــر در خواب ببينيد ke يک کمد چوبي يا مبل خريده ايدبراي خود وبال و گرفتاري درست مي کنيد. چوب هاي شکل نگرفته بيگانگاني هستند ke هنوز be آن ها الفت نگرفته ايم ولي اگــر انس گرفتيم دل کندن از ايشان دشوار مي شــود مثل الوار ke چــون be کمد و مبل تبديل مي شــود نمي توان be آساني دور انداخت و بيرون از خانه نهاد. چــون تعبير درباره چوب و اشيا چوبي بسيار گسترده اســت کليات ra نقل مي کنم تا خودتان بتوانيد خوابي ra ke ديده ايد تعبير کنيد. انشا الله خير است.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  چوب

  بريدن چوب : ضرر و زيان

  حمل چوب : شما دچار مشکلات مادي حاد خواهيد شد

  خريد چوب : غم و غصه

  چوب صمغ دار : نقشه هايتان be انــجـام نخواهد رسيد

  خرده چوب خشک : پول بدستتان خواهد رسيد ؛ يا مال غير منتظره اي be شما داده ميشود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد از دسته اي چوب ؛ دود غليظي بر مي خيزد ؛ نشانة آن اســت كه دشمنان بزودي be شما هجوم مي آورند ؛ امــا اگــر چوبها در آتشي درخشان بسوزند ؛ علامت آن اســت كه از بدبختي نجات مي يابيد و از خوشبختي بزرگي بهره مند مي شويد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد روي هيزمهاي شعله ور راه مي رويد ؛ نشانة آن اســت كه از ناداني دوستان خود لطمه مي خوريد ... اگــر در خواب بتوانيد بي آنكه پايتان بسوزد از روي هيزمها راه برويد ؛نشانة آن اســت كه بطور سحر آميزي آرزوهايتان جامة عمل مي پوشد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ؛ شما ra be تيركي چوبي بسته اند و هيزمهايي براي سوزاندن شما گرد مي آودند؛ علامت آن اســت كه بدبختي و زياني در انتظار شماست ؛ امــا اگــر در خواب بتوانيد خود ra آزاد كنيد و بگريزيد ؛ نشانة آن اســت كه be سعادتي طولاني دست خواهيد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE