تعبیر خواب چوب پنبه

 

 • تعبیر خواب چوب پنبه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چوب پنبه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چوب پنبه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چوب پنبه در روياهاي ما مردي اســت تن لش ؛ پرخور و بيکاره و غير مفيد ke ba ادعاي زياد پوک اســت be طوري ke حتي يک کودک مي تواند او ra بترساند طبعا افعال مردي اين چنين محل اعتبار نيست. چنين آدمي در زندگي؛ be کار نمايش دادن مي آيد و کارآئي سود بخش ندارد زيان هم نمي رساند؛ اگــر در خواب ديديد ke چوب پنبه اي داريد و مي خواهيد سر بطري ra بپوشانيد از مردي ba اين خصوصيات استفاده مي کنيد. اگــر پول داديد و چوب پنبه خريديد چنان اســت ke زر داده و باد خريده اند. be دنبال چوب پنبه گشتن نيز همين حال ra دارد و يک جستجوي عبث ra در خواب نشان مي دهد. اگــر احيانا در خواب ديديد ke چوب پنبه مي خوريد غم و غصه اســت ke مي خوريد. کفش چوب پنبه اي از زن بيهوده و بي مصرف خبر مي دهد و يا از سفري ke طي آن چيزي جز رنج راه نصيب بيننده خواب نمي شود. کلاه چوب پنبه اي فريب اســت و اگــر ديديد کلاهي از چوب پنبه داريد گول مي خوريد و اگــر be کسي داديد او ra فريب مي دهيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد چوب پنبه بطريها ra در جشن باز مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه بزودي وارد مرحله اي موفقيت آميز خواهيد شــد و از بهترين نوع شادماني و نشاط لذت خواهيد برد .

  2ـ ديدن چوب پنبة طبي در خواب ؛ نشانة بيماري و انرژي تلف شده اســت .

  3ـ ديدن چوب پنبه ماهيگيري روي آب زلال ؛ نشانة سعادت و كاميابي اســت .

  4ـ ديدن چوب پنبه ماهيگيري روي آب متلاطم ؛ نشانة آن اســت كه افراد خطا كار شما ra ناراحت مي كنند .

  5ـ اگــر خواب ببينيد چوب پنبه بر سر بطريها مي گذاريد ؛ نشانة نظم و سامان در كار و زندگي شماست .

  6ـ اگــر دختري خواب ببيند چوب پنبة بطري مشروبي ra باز مي كند ؛ علامت آن اســت كه نامزدي شاد و زيبا نصيبش خواهد شــد كه علاقة زيادي be او دارد ... بينندة اين خواب بايد مراقب آبروي خود باشد و be هشدارهاي والدين خود گوش فرا دهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE