تعبیر خواب چمدان

 

 • تعبیر خواب چمدان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چمدان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چمدان

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چمدان يا جامه دان خالي؛ آينده بيننده خواب اســت و چمدان پر؛ گذشته او است. چمدان خالي اميد ها و آرزوها و نقشه هايي اســت ke براي آينده داريم و چمدان پر از کارهايي اســت ke ba موفقيت و عدم موفقيت انــجـام داده ايم. اگــر ديديد چندين چمدان کوچک و بزرگ داريد در مقابل پيشنهاهاي مختلف قرار مي گيريد ke نمي دانيد کدامين ra انتخاب کنيد. چمداني ke در آن بسته نشود طمع اســت و حرص و آز

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  چمدان : سفر بزرگ

  در حال آماده کردن چمدان :خبرهاي بد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن چمدان در خواب ؛ علامت آن اســت كه be سفرهايي خواهيد رفت كه براي شما بدبختي خواهد آورد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد چمدان خود ra مي بنديد ؛ علامت آن اســت كه در آيندة نزديك be مسافرتي دلپذير خواهيد رفت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد وسايل داخل چمدان ra ba بي نظمي چيده ايد ؛ نشانة آن اســت كه در آيندة نزديك be مسافرتي دلپذير خواهيد رفت .

  4ـ ديدن چمدان خالي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در امور عاشقانه و ازدواج دچار نوميدي خواهيد شــد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد محتواي چمدان ra بررسي مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي be آسايش و راحتي دست خواهيد يافت ؛ و در امور اجتماعي پيشرفت خواهيد كرد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد چمداني كه براي مسافرت انتخاب كرده ايد ؛ كوچك اســت و تمام وسايل شما در آن جا نمي گيرد ؛ نشانة آن اســت كه شغلي برتر be دست مي آوريد و be خواسته هاي خود نيز خواهيد رسيد .

  7ـ اگــر دختري خواب ببيند هــر چــه مي كند نمي تواند در چمدان خود ra بگشايد ؛ علامت آن اســت كه در اثر اتفاقي نوميد كننده ؛ شانس ازدواج ba مرد ثروتمندي ra از دست مي دهد .

  8ـ اگــر دختري خواب ببيند هــر چــه مي كوشد ؛ نمي تواند در چمدان خود ra ببندد ؛ علامت آن اســت كه از رفتن be سفر مورد علاقه اش مأيوس مي گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE