تعبیر خواب چغانه

 

 • تعبیر خواب چغانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چغانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چغانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چغانه در خواب ؛ سخن باطل و دروغ اســت ... اگــر بيند چغانه مي زد؛ دليل كه سخن باطل و دروغ گويد؛ يا اوغم و اندوه رسد. اگــر بيند پادشاه وي ra چغانه داد؛ دليل كه از پادشاه وي غم و اندوه رسد. اگــر بيند چغانه ra بشكست و بيفكند؛ دليل كه از دروغ و باطل توبه كند. اگــر ديد چغانه بر سر مي زد و چغانه زدن نداند؛ دليل كه اگــر صاحب علم اســت مردمان ra تعليم كند و از آن علم فائده be مردمان رساند و باشد كه از هــر گونه علم گويد تفسير و علم حديث و فقه. اگــر اين كس جاهل است؛ شغلي پيشه كند كه از آن شغل او ra سرزنش كنند. اگــر بيند ba چغانه چنگ و ناي ورقص بود؛ دليل بر غم و اندوه و مصيبت كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE