تعبیر خواب چشم

 

 • تعبیر خواب چشم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چشم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چشم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  چشم be خواب ديدن مرد بينائي اســت كه بدان راه هدي يابد چشم ازرق؛ بدعت اســت و چشم شهلا؛ فرزند اســت و هــر دو چشم دو فرزند است. اگــر بيند كه نابينا شده ؛ دليل كه از راه هدي گم شده بود يا فرزند وي بميرد. اگــر بيند كه يك چشمش كور شد؛ دليل كه يك نيمه دين او رفته يا گناهي بزرگ كرده باشد be يك دست يا be يك پاي يا be يك اندام ديگر يا مصيبتي be وي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند در چشم سرمه كشيد؛ دليل كه صلاح دين جويد اگــر بيند كه از سرمه مقصودش زينت و آرايش است؛ دليل كه خويشتن ra ba امانت وديندار be مردمان نمايد تا عزيز گردد اگــر بيند كسي سرمه be وي داد تا در چشم كشد؛ دليل كه be قدر آن مال يابد. اگــر بيند كه روشنائي چشم او ضعيف بود be ظاهر و باطن دوروي و منافق اســت اگــر بيند كه بر تن او چشم بسيار اســت و هــمــه چيزها ra be كمال مي ديد؛ دليل بر زيادتي صلاح وي در دين و be جاي آوردن سنت و فرائض شريعت بود اگــر كسي بيند كسي چشم او بركند؛ دليل كه چيزي كه چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سراي و باغ از نظر او غايب شــود چنانكه ديگر باره نبيند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند چشم وي از آهن است؛ دليل كه پرده او دريده شــود اگــر بيند هــر دو چشم او آماسيده بود چنانكه چشم باز نمي توانست كرد؛ دليل كه ba مردي مخالف صحبت كند. اگــر نور چشم ra ضعيف بيند؛ دليل كه از دين شريعت بي بهره شــود اگــر بيند در ميان روي او يك چشم است؛ دليل كه بر زيان او سخن ناسزا رود در باب دين. اگــر بيند كه چشمهاي او روشن اســت و مردمان پندارند كه او كور اســت يا شب كور؛ دليل كه باطن او در دين بهتر از ظاهر او بود. اگــر بيند چشم كسي سياه اســت و ازرق شد؛ دليل بدي و برگشتن حال او بود. اگــر بيند هــر دو چشم او سياه شد؛ چنانكه سفيدي نداشت؛ دليل كه متكبر شود. اگــر بيند يك چشم او ra آفت رسيد؛ دليل كه فرزندان او ra افت رسد. اگــر بيند كسي دست فراز كرد و يك چشم او بركند؛ دليل كه فرزند او ra از راه ببرد. اگــر بيند كسي چشم او ببست يا بدست گرفت؛ دليل كه فرزند او ra زياني رسد يا مالش برود يا گناهي كند. اگــر بيند از چشم او خون همي ريخت؛ دليل كه be جهت فرزند؛ غمي be وي رسد؛ يا نقصان مال او شود.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر كسي بيند چشم او گوش و گوش او چشم شد؛ دليل كه زني خواهد كه او ra دختري بود و ba هــر دو مجامعت كند. اگــر بيند چشمش بر كف دستش است؛ دليل كه مال يابد. اگــر بيند در چشم او سفيدي بود؛ دليل كه او ra غم و اندوه رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  چشم در خواب؛ بر هفت وجه است.

  اول: روشنائي.

  دوم: دين مبتني بر هدايت و درستي.

  سوم: اسلام.

  چهارم: فرزند.

  پنجم: مال.

  ششم: علم.

  هفتم: زيادتي در دين و مال.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  چشم

  به رنگ آبي : عشق سوزان

  چشم تيره رنگ : خبر خوشحال کننده

  چشم کم سو : ضرر و زيان از هــر نظر

  چشمان چپ : باعث تحقير شدن خود

  چشمان کثيف : آينده بد

  نداشتن چشم : ايدهاي برباد رفته

  چشمان be زير انداخته شده : در خفا کسي ra شديدا” دوست داشتن

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب ؛ تنها يك چشم ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه دشمنان در جستجوي فرصتي براي لطمه زدن be شما هستند .

  2ـ ديدن چشماني قهوه اي در خواب ؛ علامت فريب و خيانت اســت .

  3ـ ديدن چشماني آبي در خواب ؛ نشانة ناتواني در انــجـام هــر رأي و نقشه اي اســت .

  4ـ ديدن چشمان خاكستري در خواب ؛ نشانة عشق و توأم ba چاپلوسي اســت .

  5ـ اگــر خواب ببينيد يكي از چشمان خود ra از دست مي دهيد يا چشمهاي شما درد مي كند ؛ نشانة آن اســت كه سختي و دردسر در انتظار شماست .

  6ـ اگــر در خواب مردي يك چشم ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه be دامي گرفتار خواهيد شــد ؛ در آن هنگام هــر چيز ديگري در نظرتان بي اهميت جلوه مي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE