تعبیر خواب چروک

 

 • تعبیر خواب چروک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چروک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چروک

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke چهره شما چروک پيدا کرده و پير شده ايد عزت و جاه شما بالا مي رود و نزد مردم محترم تر از آن چــه هستيد مي شويد زيرا چروک و چين بر چهره نشاني فزوني شان و مرتبه بيننده خواب است. اگــر کسي ke جوان اســت و بر چهره اش هيچ اثري از پيري نيست ببيند صورتش چروک پيدا کرده تعبير همان اســت ke گفته شد. اگــر پدر و مادري در خواب ببينند ke چهره کودکشان چروک پيدا کرده خوب نيست زيرا از بيماري آن کودک خبر مي دهد و طبعا براي پدر و مادر غم و رنج همراه مي آورد. پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه ra نويد مي دهد چنان چــه روي پرده خانه خويش در خواب چين و چروک بيش از حد ببينيد براي اهل آن اتاق ke پرده در آن آويخته اســت ناراحتي فراهم مي شــود چــون پرده بايد چين داشته باشد نه چروک. همين تعبير اســت اگــر فرش جمع شده باشد و نتوانيد آن ra صاف کنيد بطوري ke در خواب هــر طرفش ra بکشيد طرف ديگرش کج شود. اين خبر از غم و ناراحتي براي اهل خانه مي دهد. اصولا چروک روي لباس و چيزهائي ke گفته شــد خوب نيست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE